česky <<<

PP Na lesní horce

Zvířena

Základní informace

Přírodní památka Na lesní horce v k.ú. Čebín o výměře 1,77 ha chrání teplomilné trávníky na devonských vápencích. Leží v nadmořské výšce 295–325 m n.m. v převážně jižně orientovaném svahu a je tvořena mozaikou volných travnatých ploch se sporadicky roztroušenými dřevinami a ploch zalesněných borovicí lesní (Pinus sylvestris). V území jsou pozůstatky po historické těžbě vápence.

Přírodní památka Na lesní horce byla původně vyhlášena v roce 1979. Do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 byla v rozšířené výměře zařazena jako EVL CZ 0622170 „Na lesní horce“ s cílem ochrany populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).

Zvířena

Přírodní památka je především cennou lokalitou teplomilného hmyzu.Z obratlovců je početnější populace ještěrky obecné (Lacerta agilis), vzácně zde žije užovka hladká (Coronella austriaca). Hnízdí zde ťuhýk obecný (Lanius collurio) a charakteristické jsou jarní zpěvy lindušky lesní (Anthus trivialis).

V území žije kudlanka nábožná (Mantis religiosa), kobylky a sarančata.Z dalších zvláště chráněných druhů se lze setkat s broukem svižníkem polním (Cicindela campestris) nebo zlatohlávkem (Oxythyrea funesta).

Vzácně se objevuje otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) a také babočky:babočka paví oko (Inachisio), babočka bodláková (Vanessa cardui), babočka bílé C (Polygonia c- album). Zastoupeni jsou i okáči a modrásci.

GPS pozice

N 49° 18.205', E 16° 28.629'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://