česky <<<

PP Vinohrady

Zvířena

Základní informace Přírodní památka Vinohrady v k.ú. Velatice s výměrou 0,42 ha a ochranným pásmem po celém obvodu v šířce 50 metrů chrání především teplomilná společenstva ve skalnatých svazích z kulmských slepenců. Leží v nadmořské výšce 280–310 m n.m. a je tvořena západně až jihozápadně orientovanými prudkými skalnatými svahy. Svahy jsou ve středních a vyšších partiích porostlé teplomilnými společenstvy s roztroušenými dřevinami, v dolních partiích pak porosty lesního charakteru.

Zvířena V území pravidelně hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio) a pěnice vlašská (Sylvia nisoria), vzácně koroptev polní (Perdix perdix). V území sídlí populace ještěrky obecné (Lacerta agilis). Z rovnokřídlého hmyzu je pravidelným zjevem kudlanka nábožná (Mantis religiosa) nebo saranče modrokřídlé (Oedipoda coerulescens). V území lze spatřit celou řadu druhů denních motýlů – babočku paví oko (Inachis io), babočku bodlákovou (Vanessa cardui), okáče lučního (Maniola jurtina), okáče poháňkového (Coenonympha pamphilus) aj. V roce 2010 bylo v území tvořeném relativně malým izolovaným územím uprostřed polí registrováno šest druhů modrásků: modrásek jehlicový (Polyommatus icarus), modrásek štírovníkový (Cupido argiades), modrásek kozincový (Glaucopsyche alexis), modrásek obecný (Plebejus idas), modrásek vičencový (Polyommatus thersites) a modrásek černolemý (Plebejus argus).

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 11.518', E 16° 44.907'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://