česky <<<

PR Studnické louky

Zvířena

Základní informace

Přírodní rezervace Studnické louky v k.ú. Studnice s výměrou 3,66 ha chrání komplex vlhkých ovsíkových až pcháčových luk na dně potoční nivy. Leží v nadmořské výšce 526–532 m n.m. při okraji lesního komplexu s převahou smrkových monokultur a je tvořena pomístně více podmáčenými loukami se souvislým břehovým porostem podél potoka s přírodě blízkým charakterem koryta.

V území je v posledních letech prováděno pravidelné kosení s odstraňováním biomasy. V minulosti byly louky také koseny a zřejmě i vypásány.

Zvířena

Z obratlovců lze hlavně na sušších místech zastihnout ještěrku obecnou (Lacerta agilis), slepýše křehkého (Anguis fragilis) a užovku obojkovou (Natrix natrix). V okolních smrkových lesích hnízdí sýkora úhelníček (Parus ater), sýkora parukářka (Parus cristatus) nebo sojka obecná (Garrulus glandarius).

Louky jsou vhodnou lokalitou pro denní motýly, k nejcennějším patří druhy vázané na podmáčené až rašelinné louky – ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe) nebo modrásek bělopásný (Aricia eumedon), vázaný na porosty kakostu lučního, perleťovec kopřivový (Brenthisino) vázaný na porosty tužebníku jilmového a perleťovec prostřední (Argynnis addipe) vázaný na violky. Setkat se tu můžeme také s celou řadou dalších druhů – s babočkami, okáči, běláskem řeřichovým (Anthocaris cardamines) nebo hnědáskem jitrocelovým (Melitaea athalia).

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 22.521', E 16° 51.585'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://