česky english polski <<< >>>

Slezskými Beskydami

Národní přírodní rezervace Čantoria

Základní informace

Pralesovité lesní společenstvo se nachází na jižním svahu masivu hory Velká Čantoryje v oblasti Slezských Beskyd. Národní přírodní památkou vyhlášeno v r. 1988.

Flóra

Přirozené lesní porosty jsou složené z jedle bělokoré (Abies alba), buku lesního (Fagus sylvatica) a smrku ztepilého (Picea abies). V pralesovité části porostu se nachází poslední exemplář původního tisu červeného (Taxus baccata) a několik starých javorů klenů (Acer pseudoplatanus), věk nejmohutnějšího z nich se odhaduje na více než 200 let. Na poměrně velké ploše převládá květnatá bučina s kapradí rozloženou (Dryopteris dilatata), papratkou samičí (Athyrium filix-femina) a bukovníkem kapraďovitým (Gymnocarpium dryopteris). Ojediněle najdeme sněženku podsněžník (Galanthus nivalis), lilii zlatohlávek (Lilium martagon), hojnější je hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea).

Fauna

Mezi zvláště chráněné obratlovce žijící na tomto území patří mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a zmije obecná (Vipera berus). Z ptáků to jsou včelojed lesní (Pernis apivorus), krkavec velký (Corvus corax), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), datel černý (Dryocopus martius) a velmi cenný je výskyt lelka lesního (Caprimulgus europaeus). Průzkumem drobných zemních savců byli zjištěni rejsek horský (Sorex alpinus) a myšivka horská (Sicista betulina). Pozorováni byli plch lesní (Dryomys nitedula) a plch velký (Glis glis).

GPS pozice

N 49° 40.519', E 18° 47.478'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea, o.s.
http://