česky english deutsch <<< >>>

Vinoř - Jenštejn

Na hrázi

Hráz je stavba – vodohospodářské dílo zadržující nebo usměrňující vodu, Hrázemi je vytvářeno vzdutí rybníků. Rybník je uměle vytvořené vodohospodářské dílo (resp. vodní nádrž) určené především k chovu ryb, dále pak k chovu vodní drůbeže a plní i funkci přirozené retence vody. Rybník je tvořen hrází (s pozemkem, na kterém stojí), přítokovou částí, odpadem, zatopenými pozemky na úroveň hladiny vody při navrženém průtoku, popřípadě obvodovou stokou.

Cestou k dalšímu zastavení při mírném odbočení naleznete studánku, nazývá se Dolní studánka a nachází se mezi zastavením Na hrázi a Nad Vinořským potokem. Z betonové zídky 50×25 cm vystupuje 11 cm dlouhá kovová trubka, z níž vytéká voda do přírodní jímky cca 40×50 cm. Přístup k pramenu je po provizorně položené dřevěné desce. Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato – hořečnato – sírano – chlorido – uhličitanového typu s neutrálním pH a dosti vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationty a anionty. Obsahy dusičnanů a chloridů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. U dusičnanů je to cca o 10%, u chloridů je překročení přibližně o 30%.

Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií a bakterií Escherischia coli, což může prokazovat přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod.

Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány. Nicméně ovlivnění lidskou činností je zřejmé již nyní, především ze zvýšených koncentrací chloridů, které pravděpodobně pocházejí ze zimního solení vozovek.

Další studánky na území Vinoře:

Vinořská studánka -(též. Pod názvem Pod křížem na ulici Urbanická) Stavebně velice neobvyklá studánka. Tvoří ji zděná kobka 70×60cm, přístupná po deseti schodech. Kobka je uzavřena dřevěnými neuzamčenými dveřmi v celé její výši (1,5m). Na stěně kobky proti dveřím plochý kovový kříž. Vlastní studánka je 70 cm hluboká, hladina 17 cm pod dolním okrajem vstupu. Strop studánky přechází v členitý sokl, na kterém je kovový kříž s Kristem a reliéfem Panny Marie.

Gotická studánka (na Velké Obůrce)

Studánku tvoří zaklenutý výklenek v kamenné zdi, lemující břeh rybníku. Výklenek je vysoký 140 cm široký v dolní části cca 65 cm, hluboký až 80 cm. Nad výklenkem je betonová stříška. Studánka je dnes bez vody, silný pramen však vytéká cca 3 m severovýchodně na úrovni hladiny rybníku pod betonovou trubkou, která zřejmě bývala přepadem studánky. Studánka byla hojně užívaná a udržovaná obyvateli protějšího domu. Nyní je již bez vody.

Užitečné informace

Užitečné informace Vinoř:

Užitečné informace Jenštejn

GPS pozice

N 50° 8.739', E 14° 35.241'
[GPX]

[MAPY.CZ]