česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Hradisko

Hospodaření v lesích

V dnešním lesním hospodářství se už nepohlíží na les pouze jako na „zásobárnu dřeva“, ale ve větší míře se klade důraz na jeho další funkce. Hledí se na les v tzv. ekosystémovém pojetí. Volí se pestřejší skladba dřevin ve prospěch vyššího podílu původních listnáčů (buk lesní, javor klen, jasan ztepilý, jilm horský) a jedle bělokoré. Dalším důležitým krokem je vytvoření rozmanitější struktury porostů, v nichž se budou střídat (na co nejmenších plochách) různá věková a výšková stadia. Pro přirozený vývoj lesa je také nezbytné omezovat škody způsobené vysokou zvěří na přirozeně se zmlazujících dřevinách a tím vším podporovat rovnovážné uplatnění všech funkcí lesa.

Význam lesa

  1. Funkce hygienická – produkuje kyslík, váže prach, pohlcuje škodlivé plyny, tlumí hluk, produkuje fytoncidy, pročišťuje vodu, která lesy protéká.
  2. Funkce klimatická – příznivě ovlivňuje místní klima odpařováním vody z listů, čímž zvyšuje vlhkost, snižuje teplotu a vyrovnává tak klimatické extrémy,usměrňuje a zadržuje vítr.
  3. Funkce půdotvorná – les významně přispívá k tvorbě půdy z horninového podloží a zvláště pak její nejsvrchnější vrstvy tzv. humusu
  4. Funkce půdoochranná – zpevňuje půdu a zabraňuje erozi, usnadňuje zasakování srážkové vody, zpevňuje břehy a zabraňuje jejich vymílání.
  5. Funkce hydrologická – les významně přispívá k zadržení vody v krajině a zpomalení jejího odtoku.
  6. Funkce biologická  – les je životním prostředím pro tisíce druhů živých organismů, které se podílejí na jeho stabilitě.
  7. Funkce rekreační a estetická – působí kladně na psychiku člověka, produkuje vůně, uklidňuje a osvěžuje.
  8. Funkce produkční – produkuje dřevní hmotu, poskytuje lesní plodiny.
  9. Funkce krajinotvorná – utváří typický ráz krajiny.

javor jasan jilm  buk

GPS pozice

N 49° 27.306', E 18° 7.029'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz