česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Hradisko

Kulturní versus přirozený les

Přirozený les poznáme okamžitě, když do něho vstoupíme. Zaujme nás pestrým společenstvím organismů propojených s půdou, vodou a ovzduším do jednoho celku. Upoutá nás svojí krásou, vnímáme ji v členitosti a pestrosti druhů, tvarů a barev. Přirozené druhové, věkové a prostorové členění porostů potom výrazně zvyšuje jeho ekologickou stabilitu a tím i stabilitu celé krajiny. V lese, na jehož okraji se nacházíte, je nejvíce zastoupenou dřevinou lípa srdčitá, následuje javor klen, habr obecný, buk lesní a vzácně potom dub letní a na podmáčených místech jasan ztepilý a olše lepkavá. Místy roztroušené jehličnany modřín opadavý a borovice lesní byly vysazeny člověkem.

V bylinném patře zde kvete v jarních měsících lýkovec jedovatý, typický karpatský prvek kyčelnice žláznatá, vzácnější kyčelnice devítilistá, sasanka hajní, prvosenka vyšší, bažanka vytrvalá, hrachor jarní, kokořík mnohokvětý, mařinka vonná nebo křivatec žlutý. V létě zde naleznete šalvěj lepkavou, čistec alpský, jedovaté vraní oko čtyřlisté, samorostlík klasnatý, nápadnou udatnu lesní a lesní orchidej kruštík modrofialový a kruštík širolistý.

Ze živočichů zde můžete zastihnout za deště mloka skvrnitého, který se rozmnožuje pouze v čisté vodě. V korunách stromů můžete zahlédnout sýkory – koňadru, modřinku i babku nebo budníčka lesního. Drobné hlodavce loví káně lesní a krahujec obecný, ale také liška obecná. V dutinách stromů můžete vzácně objevit plcha lesního. V poslední době je zde zaznamenávána přítomnost velmi vzácného puštíka bělavého.

Původní přirozené lesy byly lidmi pozvolna přeměňovány na kulturní lesy – většinou stejnověké smrkové porosty. Podmínky pro pěstování smrkových monokultur jsou na většině našeho území nevhodné, proto jsou málo odolné a trpí chorobami, přemnožením „škůdců“, vývraty, polomy a imisemi.

Kulturní lesy jsou díky své jednotvárnosti a tím absenci mnoha typů biotopů výrazně chudší na výskyt mnoha druhů organismů. Obývají je především přizpůsobivé, široce rozšířené druhy a dále některé druhy vázané na jehličnaté, především smrkové lesy.

Přesto zde zahlédnete několik druhů pěvců (červenku obecnou, sýkoru uhelníčka, králíčka obecného i ohnivého) a šelmy lasici hranostaj, kunu lesní a také jezevce lesního.

Z rostlin zde roste např. šťavel kyselý, kapraď samec, starček hajní, brusnice borůvka, různé druhy mechů, bez černý či porosty ostružiníku, které potlačují vývoj bylinného patra

GPS pozice

N 49° 27.243', E 18° 7.109'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz