česky <<<

Vlčí hora

Geologie

Vlčí hora je výrazným morfologickým fenoménem v krajině. Elevace je tvořena masivem olivinického nefelinitu o velikosti asi 1,5×2,5 km, který patří terciérní vulkanické formaci Českého masivu. Okolní horniny patří k barrandienskému proterozoiku a označují se jako chloriticko-sericitické fylity. Průnik magmatických hornin způsobil zřejmě zlom mariánskokolá­zeňský.Vlastní magmatická hornina může být značena jako aglomerátový tuf nebo struskovitá láva. Horniny mají charakter silně porézních struskovitých láv. Součástí vulkanické činnosti jsou i pyroklastika velikosti prachu, písku, lapill i balvanů, místy se vyskytují sopečné strusky. Typickým rysem hornin je porfyrická struktura, v níž několikacenti­metrové vyrostlice tvoří pyroxeny a amfiboly. Pyroxen je běžně označován jako augit. Tvoří volné jednoduché krystaly protažené podle vertikální osy s hojně zastoupenými prizmaty, ale často i dvojčata. Velikost krystalů se běžně pohybuje až kolem 3 cm, ale jsou popsány i krystaly s délkou 10 cm. Povrch krystalů je většinou matný, někdy mírně korodovaný či znečištěný zbytky tufu; vzácněji jsou krystaly pěkně lesklé a dokonale omezené. Amfibol je druhým zdejším významným minerálem a jeho krystaly jsou zpravidla sloupcovité podle vertikály, vzácně se objevují krystaly čočkovitého habitu. Velikost bývá běžně do cca 5 cm, vzácně známé jsou i krystaly o délce 15 cm. Amfibol tvoří nejčastěji volné jednoduché krystaly. Kromě pyroxenu (v hornině převažuje) a amfibolu se akcesoricky objevují i olivín, biotit a dále hyalit, phillipsit a aragonit, které vzácně vyplňující drobné dutinky v podobě povlaků nebo kuliček. Na lokalitě je možný sběr krystalů pyroxenu a amfibolu a dalších minerálů, které najdeme na řadě míst pod vrcholem Vlčí hory.

GPS pozice

N 49° 48.832', E 12° 51.294'
[GPX]

[MAPY.CZ]