česky english deutsch <<< >>>

Vlčí hora

Pod Volfštejnem

Území leží na svahu tvořeném třetihorními (neogenními) jezerně říčními sedimenty, především písky a jíly. Do nich ze severu a východu zasahují neovulkanické vyvřeliny, čediče, Vlčí hory. Na písky nasedá sled čistých a kaolinitických jílů. Jsou zde stopyy po jejich historické těžbě pro keramickou výrobu. Toto podloží umožnilo vznik podmáčených glejových půd, které ve svazích tvořených svahovými sediment přecházejí v kambizemě.

Přírodní rezervace Pod Volfštejnem byla vyhlášena v roce 1984. Vzhledem ke změně legislativy po letech 1989 a 93 byla znovu přehlášena v roce 1996. Jsou zde chráněny vlhké louky, jejichž vznik byl podmíněn geologickým vývojem.

V sušších částech luk převažují porosty ovsíku (Arrhenatheretum elatioris). Zajímavější z pohledu botaniky jsou vlhké části rezervace. Zde je výrazný porost kostřavy a krkavce. Na vývojově pokročilejších stádiích luk se již vyskytují křoviny tvořené různými druhy řešetláku. V obou porostech se vyskytují vzácné rostliny, např. hořeček drsný (Gentianella obtussiofolia), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vemeník dvoulistý (Platanthera chlorantha) a další. Zajímavá je i fauna. Z bezobratlých se zde vyskytují druhy kněžic a lovčic dále brouci z rodů krasců a stehenáčů. Podmáčené území obývá kuňka žlutobřichá (Bombina variegata). Pro hnízdění využívají traviny a křoviny strakapoud malý (Dendrocopos minor) a ťuhýk šedý (Lanius excubitor).

Problémem rezervace je její vypásání. Porosty vznikly díky vypásání dobytkem. Ovšem již před 80. lety 20. století byl dobytek vyhnán a křoviny se pouze vyřezávají a kosí se. To je nedostačující a biotopy strádají, proto je snaha obnovit extenzivní vypásání.

ťuhýk obecný

hořeček

hrad Volfštejn

GPS pozice

N 49° 48.373', E 12° 51.980'
[GPX]

[MAPY.CZ]