česky english deutsch <<< >>>

Stříbro

Únehle

Malebná obec Únehle má nezapomenutelný půvab. V průběhu historie se název obce měnil z Unyl, na Ounehle až Únehle. Původní název byl Unyl, který vychází ze staroslovanského unyti, a to znamená „býti zdlouhavý nebo líný“, nebo s pojmem unylý tedy „malomyslný až smutný“. Jméno se působením dialektu měnilo v Unel a později dostalo tvar Únehle. Německé pojmenování Unola bylo odvozeno od českého. Okolí obce tvoří horniny proterozoika a karbonu spolu se čtvrtohorními  nivními sedimenty. V podloží převažují fylitické břidlice proterozoika a droby karbonu. V jižní části obce se objevují i proterozoické vulkanity. Pernarecko, kde se obec nachází, bylo osídleno již v době kamenné. Nynější obec Únehle byla osídlena od doby bronzové a železné. Slované přišli do těchto končin kolem roku 600 našeho letopočtu. Slovanský kmen Mžanů osídlili území od Plzně až po Přimdu. Tehdejší sídliště byla opevněna proti slovanskému kmenu Čechů. Mezi Mžany a Čechy došlo kolem v letech 830 až 845 k velkým střetům. Roku 845 se nechalo 14 českých knížat z řad západních Slovanů pokřtít v Řezně. Od řezenského arcibiskupa získali mocenskou ochranu a podporu. První zmínka o obci Unyl, jak se tehdy Únehle nazývaly, pochází z roku 1115, kdy byla půda ve vsi darována klášteru v Kladrubech, který byl právě založen. V tomto roce je připomínán taktéž šlechtic Markvart z Únehle. Nejednalo se ovšem o celou ves, ale jen jisté pozemky, ostatní patřili králi. Byl to až král Václav I., který v roce 1232 daroval klášteru, ale v Teplé, ves Únehle. Vlastník se změnil nejpozději v roce 1390, kdy je v stříbrské městské knize počtů vedena obec Únehle jako příslušná k stříbrskému panství. Stříbro se zúčastnilo protihabsburského povstání a jako odplata mu byly v roce 1547 sebrány obce, včetně Únehle, která spadla pod panství v Trpístech, kam patřila až do roku 1850. 

Střed obce tvoří rybník

Kamenný most v Únehlích

Přes kamenný most vede cesta pro pěší

vlajka

znak

GPS pozice

N 49° 47.536', E 13° 0.962'
[GPX]

[MAPY.CZ]