česky english deutsch <<< >>>

Stříbro

Jílovce

Výchozy karbonského jílovce jsou ve stržích u potoka za vesnicí Vranov. Patří ke karbonské reliktní pánvičce se zachovalou uhelnou slojí. Na výchozech karbonského jílovce jsou běžné nálezy fosilní flóry (zkamenělé dřevo, šištice). Pánvička zabírá území o rozloze asi 2,5 km2. Horniny jsou ekvivalentem nýřanské sloje stáří vestfálu D (svrchní karbon). Na bázi vranovské pánvičky jsou hrubší arkózové a křemité slepence s vložkami jílovců a siltovců a jejich podloží tvoří převážně horniny barrandienského neoproterozoika. Jsou to hlavně spility a fylity, tedy horniny mírně metamorfované, které pronikají četné žíly vyvřelých hornin, nejčastěji paleoryolitů, paleodacitů a paleoandezitů . Do nadloží se sedimenty zjemňují, střídají se jemnozrnné arkózové slepence a arkózy s vložkami jílovců a rostlinnou drtí. Hlavní sloj nepřesahuje mocnost 0.5 m, pod ní jsou ještě dvě sloje mocné 15 cm a několik proplástků. V téže práci autor uvádí, že karbonské relikty v okolí Stříbra se ukládaly pravděpodobně v nehlubokých mezihorských sníženinách mezi hřbety tehdejších hor.

Stěna lomu u hladiny přehrady

Jde o paleontologickou lokalitu svrchního karbonu a nacházejí se zde pozůstatky po těžbě uhlí (haldy hlušiny). Období karbonu je známo svými ložisky černého uhlí, které signalizují velmi bujnou tehdejší vegetaci. Pralesovité porosty rostlin pokrývaly ve svrchním karbonu už velmi rozsáhlé plochy Země. Celkový ráz tehdy určovaly stromovité plavuně, přesličky a kapradiny, ke kterým se řadily i semenné kapradiny a cordaity. Na lokalitě se nacházejí především úlomky zkamenělých dřev kmenů tehdejších stromovitých rostlin, jejich šištice a v bohaté drti i úlomky listů a větviček). Pánvička patří do limnické oblasti středočeského a západočeského mladšího paleozoika.

Těžba byla prováděna po lomových linií horniny

Oblast je velmi intenzivně antropogenně využívaná, zejména k rekreační činnosti chatařů. Dochází k poškozování lokality antropogenní činností.

Místy jsou horniny hrubozrné

Užitečné informace

Výchozy se nacházejí, pokud budete pokračovat po této cestě dále k přehradě. Souřadnice jsou N49 45.914 E13 3.086

GPS pozice

N 49° 45.838', E 13° 2.737'
[GPX]

[MAPY.CZ]