česky english deutsch <<< >>>

Sedmihoří - Valcha

Výšinná sídliště

Sedmihoří, které vytváří v žulách výraznou kruhovou dominantu, přitahovalo člověka již od pravěku. Výšinná sídliště byla objevena na katastrálním území Mířkov v 80. letech 20. stol., díky výzkumům D. Baštové a J. Bašty ze Západočeského muzea v Plzni. Na vrcholcích pozoruhodného krajinného útvaru Sedmihoří stálo v pozdní době kamenné (eneolit, cca 4000 – 2200 př. n. l.) a době bronzové několik výšinných a opevněných hradišť.

Racovský vrch – archeologická lokalita

Na Racovském vrchu (619 m n. m.), ležícím na severozápadním okraji Sedmihoří, bylo eneolitické výšinné sídliště chamské kultury s keramikou kultury kulovitých amfor. Sondy v západní části lokality v 80. letech 20. stol. objevily zlomky keramiky, mazanice, hlazené kamenné nástroje z čediče, části drtidel na obilí. Vzácné pazourkové úštěpy naznačují osídlení lovců a sběračů ve střední době kamenné (mezolitu). Nedaleký vrch Tříslovec (592 m n. m.) byl také osídlen lidem chamské kultury. Eneolitické osídlení bylo zjištěno na špici jižního vrcholu, odděleného od toho druhého sedlem. Stejně jako v předchozím případě zde na plošině 50×10 m byla nalezena keramika zdobená tzv. „slámováním“, charakteristickým právě pro chamskou kulturu, mazanice a štípaná industrie. V sousedství se tyčí vrch Rozsocha (600 m n. m.), který má poměrně velkou neopevněnou osídlenou plochu z pozdní doby halštatské až do raného středověku. Povrch je členěn nápadnými seskupeními žulových skal a balvanů. Z vrchu je výborný výhled na hraniční přechody ve Všerubském průsmyku a Lysé hoře a lze jej tak považovat za strážný bod této oblasti.

Malý Krakovský vrch naleziště

Na opačném konci Sedmihoří, na Malém Křakovském vrchu (532 m n. m.), bylo na malé ploše (asi 0,5 ha) lichoběžníkovitého půdorysu objeveno hradiště z pozdní doby halštatské, kde jsou ojediněle zachované valy propojující žulové skály a balvany. Na západní straně se nachází přírodní úžlabina, které pravděpodobně sloužila jako vchod. Vedle pozdně halštatské keramiky byla také nalezena struska, která jako hutnický odpad dokládá slévání barevných kovů, pravděpodobně mědi.

Pazourek

GPS pozice

N 49° 37.491', E 12° 51.437'
[GPX]

[MAPY.CZ]