česky english deutsch <<< >>>

Sedmihoří - Valcha

Sedmihoří

Území Sedmihorského pně leží z větší částí mimo hranice geoparku, ale z geologického hlediska představuje regionální významný fenomén. Kruhové těleso o průměru do pěti kilometrů, které je budováno několika druhy žul karbonského stáří (asi před 350 miliony let), které vystupují nad okolní krajinu tvořenou rohovci a krystalickými břidlicemi vzniklých ve starohorách.

Plastická mapa oblasti Sedmihoří

Území má výrazně koncentrickou zonální stavbu s Mezholezskou kotlinou ve svém středu. To je způsobeno různou odolností hornin. Vnější zóna budovaná porfyrickou biotitickou žulou vytváří geomorfologicky nápadný okrajový prstenec vrcholů. Žula vnějšího prstence je světle šedá, středně zrnitá hornina s hojnými vyrostlicemi draselného živce. V základní hmotě je přítomen křemen, biotit a v menší míře i muskovit, jehož množství narůstá směrem ke středu intruze.

Chlum a Racovský vrch

Různorodé jsou i nerosty; kromě zirkonu, apatitu, titanitu a pyritu je ze žuly znám i fluorit a turmalín. Vnitřní zónu buduje biotiticko-muskovitická žula, bělavě až okrově šedé barvy, středně až hrubě zrnitá, která jen ojediněle obsahuje vyrostlice draselného živce. Hlavním rozdílem proti vnější zóně je stabilní přítomnost muskovitu. Živce v žule této zóny byly slabě postiženy kaolinizací, a proto hornina snadněji zvětrává. To podmiňuje vytvoření sníženiny podél vnitřní strany prstence. Jádro intruze pak buduje turmalinicko-muskovitická žula. Je to drobnozrnná, bělavě šedá hornina, která obsahuje jen drobné vyrostlice draselného živce. Pro horninu je typický zvýšený podíl turmalínu, jenž tvoří černá zrna a sloupečky o velikosti do 4 mm. Tato žula je odolnější než žula vnitřní zóny, a proto vytváří nápadnou vyvýšeninu Stinného vrchu v centru pně. Stáří je zde doloženo jako variské (karbonské). Zdejší žuly pronikají do starších, pravděpodobně proterozoických, hornin, které na kontaktu s nimi metamorfují na rohovce a jim podobné horniny. Ty se pak vyznačují jemnozrnnými texturami a neobyčejnou tvrdostí.

Typická jsou balvanová moře

GPS pozice

N 49° 39.215', E 12° 53.873'
[GPX]

[MAPY.CZ]