česky english deutsch <<< >>>

Rozvadov

Jezírka u Rozvadova

Hluboká lesní rašeliniště u Rozvadova byla vyhlášena v roce 1984 jako přírodní rezervace. Na více než šesti hektarech se nalézají tři jezírka. Rezervace leží na holorovině v mělkém údolí bezejmenného pravostranného přítoku Kateřinského potoka. Plošně nejvíce rozšířeným půdním typem je zde organozem glejová s různým stupněm rozkladu organických látek. Území rezervace je téměř celé tvořeno fluviálními náplavy na krystalinickém podloží, v jeho centru dochází k větší akumulací vod a vznikají zde rašeliny. Rašeliniště byly v dlouho nepřístupné oblasti bývalého užšího hraničního pásma, kde tvoří (?) ekologicky a vodohospodářsky cenné akumulace humolitů.

Rašeliniště

Jedná se o hořlavé organogenní sedimenty, v tomto případě rašelinu. Ta vzniká zvláštním způsobem, tzv. rašeliněním. Průběh se odehrává ve vlhkém prostředí bez přístupu kyslíku, kde se rozkládají zbytky především odumřelých rašeliništních rostlin. Vzniklá hmota, rašelina, obsahuje velké množství uhlíku. Díky tomu obsahuje přes 50 % spalitelných látek. Na ní se rozrostla řada chráněných rostlinných druhů. Smrkový porost v rezervaci se příliš neodlišuje od okolních hospodářských porostů. Na západním okraji však v ochranném pásmu rostou přirozené porosty přiřaditelné do rohozcových smrčin. Jezírka zarůstají rašeliníkovými společenstvy a porosty s dominancí klikvy bahenní (Oxycoccus palustris). Významný je porost zvláště chráněné rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia) Z dalších druhů je významná bařička bahenní (Triglochin palustre) a zábělník bahenní (Comarum palustre). Lesní porost je zařazen do lesů zvláštního určení, lesnické obhospodařování je omezeno. Odvodnění širšího okolí značně narušilo vegetaci v jezírkách a ohrozilo jejich další přirozený vývoj. Proto byly v roce 1998 realizovány zásahy směřující k opětovnému zlepšení hydrologických poměrů.

Amfibolity a žuly

Žula

GPS pozice

N 49° 37.942', E 12° 33.635'
[GPX]

[MAPY.CZ]