česky english deutsch <<< >>>

Rozvadov

Jižně od celnice

Asi 2 až 2,5 kilometru jihovýchodně od obce Rozvadov a 1,8 kilometru severozápadně od vrchu Javoří se nachází plošný výskyt humolitu. Zjednodušeně se jedná se o odborný název pro rašelinu. Zde se nachází v pramenné míse pravého bezejmenného přítoku Kateřinského potoka. Zdejší rašeliniště patří mezi vrchoviště. Rašeliniště jsou místa, kde z odumřelé rostlinné (i živočišné) hmoty za nedostatku atmosférického kyslíku, pod vodou, ve vlhkém podnebí a za příznivé teploty vzniká organogenní usazená hornina – rašelina. Jeho rozloha je 28 hektarů a průměrná mocnost 1 m. Na rašeliništi se vyskytují ohrožené rostlinné druhy.

Mokřady

Horninovým podložím zdejších rašelin jsou drobnozrnné až středně zrnité muskoviticko-biotitické žuly rozvadovského žulového masivu. Na území rašeliniště se vytvořila organozem typická (glejová), lemovaná po okrajích glejem organozemním a zbahnělým glejem typickým. V blízkém okolí leží typické podzoly se znaky oglejení. Glej je pedologický (věda zabývající se půdami) výraz pro podmáčenou půdu.

Jezírka jsou všude v okolí

Na rašeliništi se vyskytuje borovice blatka, která místy přechází v podmáčenou smrčinu. Za zajímavých rašelinných druhů lze zde uvést klikvu bahenní, borůvku bažinnou, suchopýr pochvatý, šichu černou, kyhanku sivolistou a vzácně se vyskytuje i orchidej prstnatec listnatý. Hnízdí zde čížek lesní, ořešník kropenatý a hojně křivka obecná S ohledem na rašeliništní podmínky nebyly zdejší lesní porosty nikdy intenzivně těženy. Dnes je území ponecháno samovolnému vývoji. Výskyt rašelin je ve zdejším okolí běžný, velká ložiska se tady ale nevyskytují. Zdejší rašeliniště je netknutý (rašeliny zde nikdy těženy nebyly) objekt. Jeho jižní část spadá pod ochranu CHKO Český les.

Zvětralá žula tvořící podloží

GPS pozice

N 49° 39.139', E 12° 33.123'
[GPX]

[MAPY.CZ]