česky english deutsch <<<

Přimda

Přírodní rezervace Přimda

Přírodní rezervace o rozloze téměř 34 ha se rozkládá ve vrcholové části Výrazněho kuželovitého suku Přimda. Ten je tvořen starohorními metamorfovanými horninami cordieritickou pararulou, která je výrazně břidličnatá a migmatizovaná. Cordierit vznikl při tuhnutí původní horniny. Jedná se o silikát bohatý na hliník. Převážně mívá modrou, někdy nazelenalou barvu. V jižní části do komplexu zasahuje žulové pásmo. Na horninách se projevuje eroze. Typickými geomorfologickými tvary jsou suťové svahy a mrazové sruby. Na svazích se nachází ranker. Jde o počáteční stádium tvorby půdy, která vzniká v sutích. Po dalším vývoji přechází v kambizem (hnědou půdu). Která se zde nachází na okrajích kamenných moří.

Přírodní rezervace Přimda je jedna z nejstarších na Tachovsku. Byla vyhlášena v roce 1956 a podle nových předpisů přehlášena roku 1998. Jsou zde chráněny zbytky starého smíšeného porostu s převahou buku. Svým složením se blíží k původním podhorským lesům Českého lesa.

Díky polopřírodnímu charakteru se zde vyskytují velmi bohatá rostlinná společenstva, v nichž převažují bažakové jaseniny (Mercuriali-Fraxinetum), které pokrývají jižní a částečně i východní a západní svahy. Lesy tvoří kyselé a květnaté bučiny. Na kamenitých svazích roste sleziník severní (Asplenium septentrionale) a případně i vzácná kapradinka skalní (Woodsia ilvensis) v doprovodu dalších acidofilních bylin.

Kapradinka skalní

Ze zvířat převládají běžné druhy českých lesů. Vysoký je podíl ptáků hnízdících v dutinách starých stromů jako strakapoud velký (Dendrocopos major) nebo datel černý (Dryocopus martius). Mimořádně početná je populace rejska malého (Sorex minutus).

Strakapoud velký

Datel černý

Les je ukázkou sukcese, postupného vývoje, krajiny po ukončení mýcení lesů, když hrad Přimda ztratil svou vojenskou funkci. Vzhledem k podmínkám, které neumožňovaly dobré obhospodařování svahů, se jedná o porost málo ovlivňovaný člověkem. V posledních letech dochází i k explozivnímu přirozenému zmlazování buku.

GPS pozice

N 49° 40.845', E 12° 40.136'
[GPX]

[MAPY.CZ]