česky <<< >>>

Krasíkov - Ovčí vrch

Ovčí vrch - vyhlídka

Hlavní geologickou jednotkou viditelné krajiny je algonkium a v nepatrném plošném rozsahu rovněž horniny permokarbonského stáří. Hlavním stavebním materiálem území jsou fylity. Jedná se převážně o chloriticko-sericitické přeměněné horniny s žilkami křemene. Nalézají se tu dvě série a to série pokrývačských břidlic a spilitové série. Skalní podklad je většinou zvětralý. Barva pevné horniny je většinou šedozelené až šedé barvy. Zbarvení závisí především na obsahu grafitického pigmentu. Z tektonického hlediska je tento fylitový komplex porušen řadou poruch nejrůznějších směrů. Převládající směry hlavních poruch jsou S – J. Tímto směrem probíhá nejvýznamnější polžická porucha (šírka až desítky metrů). Ve směru východ – západ protíná území konstantinolázeňská porucha, kolmá na polžickou, na které i končí). Jako hlavní tektonické uzly se při měření projevily severně od železniční tratě v místech kde se protínají lázeňská porucha s linii směru SV – JZ. Ve směru hlavní tektonické linie od severu k jihu protéká Čelivský a Polžický potok s řadou vývěrů kyselky, jehož povodí je prakticky nepropustné, protože je tvořeno již zmiňovanými fylity. V místech poruch vycházela v třetihorách na povrch čedičová tavenina.

Krajině Konstantinolázeňska dominují tři třetihorní sopečná tělesa

V okolí se vyskytují čedičové žíly i výlevy. Pevné sopečné horniny často tvoří v terénu suky, které byly původně přívodními kanály lávy, tak zvanými sopouchy, nebo jsou pozůstatky jícnu sopečných kuželů. Zvtrávání ostranilo okolní měkčí horniny a odolná vyvřelina zůstala. Tyto suky vytvářejí výrazné morfologické prvky v krajině.

Láva, jako každá tekutina, teče z kopce. Vyplní údolí, které díky větší oddolnosti vůči zvětrávání vytvoří za miliony let hřbet.

Čedičové vrchy lze pozorovat i z vyhlídky, jejíž podklad je také tvořen čedičem. Z dominantních okolních vrchů jsou touto horninou tvořeny vrchy Krasíkov, Kozí, Polínský a Hradišťský vrch. Na jeho úpatí se nalézá opuštěný lom, kde se čedič dobýval jako stavební kamenivo.

Pohled z Ovčího vrchu na Hradišťský vrch

GPS pozice

N 49° 53.584', E 12° 56.133'
[GPX]

[MAPY.CZ]