česky english deutsch <<< >>>

Krasíkov - Ovčí vrch

Přírodní památka Krasíkov

Vrch Krasíkov je tvořen tělesem třetihorních čedičových hornin. Ty tvoří výraznou elevaci mezi okolními slabě přeměněnými horninami svrchního proterozoika, kterými jsou fylity a metatufy. Na povrchu leží eutrofní kambizemě spolu s ojedinělými, místy až litickými rankery. Ranker je půda typická pro strmé svahy. Tvoří přechod mezi nehumifikovanou mateřskou horninou a zdejší kambizemí. Kambizemě se nacházejí i na okolních metamorfitech. Přírodní památka Krasíkov byla vyhlášena v roce 1997 za účelem ochrany polopřirozených teplomilných společenstev na výrazné čedičové kupě stejnojmenného vrcholu. Celá přírodní rezervace je pokryta křovitými formacemi. Ve štěrbinách zvětralých čedičových bloků nad údolím Hadovky se vyskytuje suchomilná kapradina sleziník severní (Asplenium septentrionale) a případně i vzácné kapradinky skalní (Woodsia ilvensis) v doprovodu dalších xenotermních rostlin. Zazemněné části kamenných polí osidluje společenstvo kakostu smrdutého (Geranium robertianum), který zpravidla tvoří hlavní úroveň porostu a dosahuje výšky až do půl metru.

Kakost luční

Mimořádně významný je výskyt vstavače bledého (Orchis pallens), z chráněných druhů byla dále nalezena pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) a lilie zlatohlávek (Lilium martagon).

Vstavač bledý

Lilie zlatohlávek

Na rozdíl od vzácné flóry je fauna zastoupena typickými obyvateli keřových porostů. Vzhledem k suchému a teplému biotopu kamenných čedičových moří lze předpokládat výskyt zajímavých a vzácných bezobratlých, především hmyzu. Bohužel takový výzkum ještě nebyl pořádně uskutečněn. Lesnické hospodářství je vzhledem k vyhlášené přírodní památce omezeno. Přírodní památka je vzhledem k svému křovinatému charakteru špatně dostupná a tím chráněna proti devastaci návštěvníky zříceniny hradu.

GPS pozice

N 49° 52.558', E 12° 55.951'
[GPX]

[MAPY.CZ]