česky english deutsch <<< >>>

Krasíkov - Ovčí vrch

Hadovka

V údolí potoka Hadovky, v úseku od silnice Kokašice – Zádub až po Hanov, jsou dobře odkryty hlavně nad levým břehem skalní výchozy. Uvedený úsek údolí Hadovky představuje nejlepší profil horninami tepelského krystalinika od biotitové zóny až do zóny kyanitové. Názorná ukázka změny metamorfních asociací s nárůstem metamorfních podmínek, umožňuje studium deformací hornin. Horniny biotitové zóny vystupují ve výchozech u silnice z Kokašic do Zádubu, kde se střídají polohy metapelitů, metaprachovců a metadrob. Granáty se objevuje asi 250 m dále směrem proti proudu potoka. Granátová zóna je široká přibližně 2 kilometry. Staurolit se objevuje ve výchozech v zákrutu potoka asi 200–300 metrů nad přítokem Podhájského potoka. Nepatrná šířka staurolitové zóny, maximálně 500 metrů, je způsobena tektonickou redukcí horninového komplexu. Styk mezi horninami staurolitové a kyanitové zóny není metamorfní, nýbrž tektonický. Kyanit se objevuje přibližně na úrovni osady Mikov, horniny si však zachovávají poměrně nízko metamorfní vzhled s dobře rozeznatelnými zbytky původních drob a apelitů. Výrazně rekrystalizované horniny se objevují až na úrovni Vrbice. Nad silnicí z Hanova do Zhoře, asi 200 m ve stráni nad novou cestou, jsou odkryty horniny hHanovského pásma. To je tvořeno metamorfovanými horninami, ortorulami, a desítky metrů mocným tělesem muskovitického pegmatitu , který byl částečně přeměněn. Pegmatiti byl dobýván podzemním i povrchovým způsobem jako živcová surovina pro výrobu keramiky. Na výchozechy hornin, které jsou součástí tepelského krystalinika, středočeské oblasti (bohemika), jsou patrné některé zajímavé geomorfologické jevy. V důsledku mrazového zvětrávání vznikla kamenné moře a sutě. Narušenýé horniny se díky gravitaci sesouvají dolů do údolí a tvoří tak typické ukázky svahového zvětrávání.

Hadovka.avi [170 kB]

Soubory ke stažení

Hadovka.avi

21_hadovka.av.avi

Popisek: Hadovka.avi

Velikost: 170 kB


GPS pozice

N 49° 52.761', E 12° 55.241'
[GPX]

[MAPY.CZ]