česky <<< >>>

Konstantinovy Lázně

Nová Ves

V ohraničeném lesíku 1,5 km JV od Bezdružic se nachází souvislá soustava soustava sejpů na ploše 250×300 metrů na reliktu karbonských klastických sedimentů. Jedná se o pozůstatky souvislé historické těžby zlata. Sejpy jsou odvaly ,které vznikly při povrchové těžbě a tvoří je nezpevněné materiály. Nyní již jsou pokryté vegetací a tvoří součást krajiny. Ta vypadá jako po bombardování, protože jsou útvary blízko sebe a připomínají krátery po dopadu bomb.

Sejpy

Stopy po těžbě zlata

Zlato se nacházelo v drobném reliktu karbonských sedimentů bohemika Českého lesa, které vystupují ze zdejších fylitů. Karbonské sedimenty jsou tvořeny arkózou, arkózovými pískovci, slepenci, prachovci a jílovci, z kterých jsou nyní písky a štěrkopísky.

Výchoz permských hornin, zlatonosné polohy

Těžba zlata zde probíhala téměř stejně intenzivně jako ve Křivcích. Pouze zlatonosný relikt karbonských valounových štěrků je drobnější a méně známý. Sedimenty byly v geologické minulosti rozsáhlejší. Plocha lesíka je pokryta souvislým sejpovým polem, kde hloubka některých pinek dosahuje 4 metrů. Výskyt je geneticky velmi podobný zlatonosným štěrkům u Křivců. Dobývání zlata na zdejší lokalitě probíhalo v několika etapách již od štředověku. Konečná podoba montánních pozůstatků byla zřejmě dotvořena poslední ze třech časově oddělených period dolování v letech 1796–1803.

GPS pozice

N 49° 53.385', E 12° 59.163'
[GPX]

[MAPY.CZ]