česky english deutsch <<< >>>

Kladruby

Žula

Podloží v okolí obce Milevo je tvořeno biotitickým granodioritem kladrubského masívu, který místy vystupuje na povrch ve formě výchozů, jako zde. Je to těleso variského stáří, které obsahuje v sobě xenolity (uzavřeniny) silně granitizovaných hornin pláště, což svědčí o blízkosti kontaktu tělesa s pláštěm starších, neoproterozoických či staropaleozoických, hornin. Jde o typický odkryv tohoto typu granodioritu. V hornině jsou četné žilky pegmatitu s granátem a žíly spessartitu. Zdejší grandiorit je středně zrnitá hornina, většinou porfyrická. Množství porfyrických živců kolísá, takže místy jsou vyvinuty i stejnoměrně zrnité partie. Granodiorit je dokonale všesměrný.

Výchozy žuly blízko silnice

Jako většina granitoidních hornin, se zdejší granodiorit skládá především z křemene, živců (ortoklasy a plagioklasy) a slíd (muskovit a biotit). Vedle těchto minerálů obsahuje ještě tmavý sloupečkovitý amfibol a jemu podobný turmalín. Většina minerálů v našem granodioritu je alespoň částečně krystalována a minerály jsou vidět zřetelně. Také stavba horniny je ve všech směrech stejná, všesměrná. To všechno má vliv pevnost a zvětrávání horniny. Ale také to má velký význam při praktickém oceňování horniny, jako stavebního, či štěrkového, nebo dekoračního materiálu. Náš granodiorit je vhodný jak jako stavební kámen, tak i jako štěrk.

Žula je již zvětralá a na povrchu začíná růst vegetace

Samo zvětrávání horniny se odvíjí od toho, jak velké má hornina množství minerálů, které snadněji zvětrávají a jestli dané minerály jsou velké či jemnozrnnější. Takovými minerály jsou především živce a jsou-li velké, hornina zvětrává snáze. Vytvoří se balvany různých velikostí, které se zmenšují dalším zvětráváním, a zvětšuje se podíl eluvia. Eluvium potom zvětrává na eluviální hlíny, jež jsou základem mnoha typů půd v naší republice. Asi 2,5 km východně od obce Milevo je velký opuštěný lom založený v granodioritu.

Výchozy byly používány pro budování řopíků

GPS pozice

N 49° 41.710', E 12° 57.952'
[GPX]

[MAPY.CZ]