česky english deutsch <<< >>>

Kladruby

Kontaktní rohovec

Lom na silniční kamenivo u dálnice je etážový lom a má 3 etáže. Těží se zde spility a rohovce.

Začíná se pracovat na čtvrté etáži

Kladruby se nacházejí na podkladu tvořeném proterozoickými břidlicemi, rohovci a bazaltoidními horninami – spility. Asi 3 km na jihozápad od obce začíná geologický celek zvaný kladrubský žulový masiv, tvořený hlubinnými vyvřelinami. Na hranici tohoto celku došlo ke kontaktní přeměně hornin a při ní vznikly zde již jmenované rohovce. V těchto místech se nachází i kladrubský kamenolom, který je majetkem společnosti Kamenolomy ČR, s.r.o. se sídlem v Ostravě.

Nakládaní odstřeleného kameniva

Z geologického hlediska patří tato oblast do západního křídla českého mladšího proterozoika. Jsou to břidličnaté komplexy barrandiensko-železnohorské zóny (bohemikum), stratigraficky náležící ke kralupsko-zbraslavské skupině, změněné metamorfózou z jílovitých břidlic na sericitické až chloritické fylity. Fylity jsou silně zvrásněné a místy jsou prostupovány žilami lamprofyrů a spilitů. Od Kladrub po Stříbro proráží proterozoické horniny kladrubského žulového masívu variského stáří. V těžených horninách jsou časté tenké žilky křemene a krystaly téhož minerálu v dutinách kontaktních rohovců. V rohovcích jsou také bohaté impregnace pyritu s pyrhotinem, jindy tvoří oba minerály drobné žilky nebo samostatná zrna. Místy se oba minerály rozkládají na limonit.

Struktura rohovce

Železité intruze v hornině

GPS pozice

N 49° 42.110', E 12° 58.045'
[GPX]

[MAPY.CZ]