česky english deutsch <<< >>>

Gutštejn - Šipín

Hradiště Bezemín

Raně středověké hradiště Bezemín leží na ostrožně nad soutokem Hadovky a Úterského potoka přímo naproti hradišti na Šipíně. Hradiště je rozděleno na dvě samostatně opevněné části. Větší zaujímá plochu zhruba 3,4 hektaru a je chráněna mohutným valovým opevněním po celém svém obvodu. Archeologicky bylo zkoumáno pouze opevnění, na vnitřní ploše dosud sondáž neproběhla. Výzkum potvrdil dřevohlinitou konstrukci hradby s čelní, asi 1 metr širokou kamennou plentou a před ní se nacházející až 9 metrů široký a 1,5 metru hluboký příkop.

Fylitové výchozy pod hradištěm

Z opevnění menší části hradiště, která bývá považována za akropoli, se dochovalo velmi málo. Důležitým zjištěním byly zuhelnatělé trámy v opevnění obou částí hradiště, které dokládají zánik lokality velkým požárem. Na základě zlomků keramických nádob získaných při archeologickém výzkumu je osídlení hradiště datováno do průběhu 8. a 9. století. Po zániku hradiště, snad někdy ve druhé polovině 9. století, jeho úlohu převzalo hradiště na šipínské ostrožně s osídlením datovaným do průběhu 9. až 12. století. Na jižním předpolí nedaleko od hradiště leží poměrně rozsáhlé mohylové pohřebiště skládající se celkem z asi 45 mohylových násypů. Mohyly byly prozkoumány v 50. letech a znovu na přelomu 80. a 90 let 20. století.

Zbytky valu

Mohyly dosahovaly průměru až 6 m a výšky půl až tři čtvrti metru. V násypu mohylových plášťů byly na různých místech nalezeny roztroušené spálené lidské kosti a zlomky keramických nádob. Další mohyly obsahovaly i pravidelné pravoúhlé konstrukce ze zuhelnatělého dřeva, tzv. „domy mrtvých“. Pohřbívání žehem na lokalitě je možno na základě získaných archeologických nálezů, zvláště keramiky, ale i železných nožů, datovat do druhé poloviny 8. a do průběhu 9. století. Toto období odpovídá doložené existenci nedalekého hradiště a je tedy možné uvažovat o jejich současnosti.

Vnitřek hradiště je pokrytý vegetací, ale stále patrný

GPS pozice

N 49° 51.260', E 13° 1.601'
[GPX]

[MAPY.CZ]