česky english deutsch >>>

Gutštejn - Šipín

Gutštejn

Zřícenina hradu Gutštejna se tyčí na strmé ostrožně nad potokem Hadovkou nedaleko Konstantinových Lázní, na fylitických drobách a břidlicích, které vznikaly na dně starohorního moře před více než 500 miliony let. Jemné bahno bylo při ústupu moře zpevněno a během dalších horotvorných procesů bylo slabě metamorfováno. Hrad byl založen na počátku 14. století rodem Hroznatovců, který odvozoval svůj původ od blahoslaveného Hroznaty, zakladatele významných premonstrátských klášterů v Teplé a Chotěšově na přelomu 12. a 13. století.

Výchozy břidlic u cesty pod hradem

První písemná zmínka o hradě pochází z roku 1319. Rodový hrad patřil Gutštejnům až do poloviny 16. století. Během husitských válek stáli majitelé hradu na katolické straně, a sloužili králi Zikmundovi. Hrad ztratil svou nedobytnost roku 1422, kdy byl obléhán husitskými vojsky pod velením Jana Žižky. Rod Gutštejnů, věrný králi Zikmundovi, tehdy získal řadu vesnic klášterů v Chotěšově, Pivoni, v Plasích i jinde. Po husitských válkách patřil mezi nejmocnější v západních Čechách. Burianovi z Gutšetjna patřila Bělá, Rabštejn, Nečtiny; Tachov, Komberk, krátce i Stříbro, byl krajským hejtmanem na Žatecku a Plzeňsku a spravoval chotěšovský klášter. Hrad se stal na přelomu 15. a 16. století za válek mezi Gutštejny a králem Vladislavem Jagellonským vězením pro bohaté zajatce. Sídlo Gutštejnů bylo přesunuto v 16. století do Bezdružic. Příslušníci rodu Gutštejnů, který vymřel r. 1747, tehdy zastávali významné úřady.

Hrad Gutštejn

Hrad se skládal ze dvou hlavních částí, předhradí a vlastního jádra, oddělených od sebe navzájem hlubokým příkopem. Předhradí, převážně s hospodářskou funkcí, se dochovalo velice špatně. Jediným pozůstatkem je nevelký, do skály vytesaný sklep. Jádro hradu lze rozdělit na tři části – první lichoběžné nádvoří, druhé nádvoří se zbytky paláce a hlavní věže a přihrazenou obrannou část na jihu směrem k Hadovce. Dominantou hradu je hlavní čtverhranná věž se zaoblenými nárožími a vysoko položeným vstupem. Podle výsledků archeologických výzkumů byla věž dostavěna až později, patrně na přelomu 14. a 15. století. Původně se jednalo o hrad bezvěžový, u kterého tíha obrany ležela na masivní obvodové hradbě.

Cesta od statku Daňkov je lemována starými borovicemi

GPS pozice

N 49° 51.131', E 13° 1.027'
[GPX]

[MAPY.CZ]