česky english deutsch <<<

Dolní Víska

U rybníčků

Rezervace leží v mělké sníženině holoroviny Bezdružické vrchoviny, v pramenné oblasti Zádubského potoka. Horninovým podložím jsou biotitické granodiority lestkovského masivu. V bezprostředním okolí bývalých rybníčků se vyvinuly glejové půdy a varieta zbahnělých půd s pseudoglejem typickým. Ty postupně přecházejí do kyselých hnědých půd — kambizemě typické a dystrické.

Přírodní rezervace U rybníčků byla vyhlášena v roce 1990 za účelem ochrany lučních mokřadů s krátko stébelnatými ostřicovými porosty, které vznikly na místě rybníků, dnes již zanesenými sedimenty.

Suchopýr

Nejcennější jsou plochy porostlé nízkými ostřicemi. Nad zbytky rybníčků jsou plochy se společenstvy třídy Phragmiti-Magnocaricetea a v prameništním mokřadu pod nimi najdeme společenstva pod-svazu Calthenion. Ze zajímavých druhů uveďme ostřici skloněnou (Carex demissa) a o. blešní (C. pulicaris), dále zábělník bahenní (Comarum palustre) a suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium).

Skřivan polní

V rezervaci byly zjištěny některé zajímavé ptačí druhy, především bekasina otavní (Gallinago gallinago), dále skřivan lesní (Lullula arborea) v okraji sousedního lesa a v roce 1990 byl pozorován v hnízdní době moták pilich (Circus cyaneus).

Moták pilich

GPS pozice

N 49° 51.450', E 12° 52.913'
[GPX]

[MAPY.CZ]