česky english deutsch <<< >>>

Dolní Víska

Kamenný vrch

Významnou součástí tepelského krystalinika budovaného fylity, svory a rulami jsou intruze žulových hornin, které jsou řazeny do dvou časově oddělených intervalů – kambricko-ordovického a spodnokarbonského. Jedním z takovýchto těles je protáhlý lestkovský masív, který je erozí obnažen mezi Planou na západě a Domaslaví u Lestkova na východě.

Lestkovský masív je budován biotitickým granodioritem až křemenným dioritem, který nese řadu typických znaků vyvřelých hornin (např. způsob krystalizace plagioklasů nebo přítomnost rohovcových břidlic při vnějším kontaktu). Horniny jsou místy usměrněné a zbřidličnatělé, což je důsledkem přetrvávající krystalizace intruze během variských metamorfních procesů. Stáří masívu je uváděno asi 515 miliónů let, což odpovídá starší (kambroordovické) skupině.

Se žulovými horninami lestkovského masívu se můžete seznámit na Kamenném vrchu jižně od Lestkova. V lese na jejím západním svahu se nachází kamenné moře o rozloze několika hektarů. Žulové balvany „plovoucí“ ve svahových písčitých hlínách mají velikost nejčastěji kolem jednoho metru, vyskytují se ale i mnohem větší exempláře. Na strmějším severozápadním svahu přechází kamenné moře do balvanité suti. Vznik kamenných moří byl na území Českého masivu nejrychlejší v periglaciálním klimatu starších čtvrtohor, pomalu k němu ale dochází neustále. Na zaoblenost balvanů má velký vliv zrnitost horniny – zatímco jemnozrnné žuly se rozpadají ostrohranně, z hrubozrnných hornin vznikají spíše oblé tvary. Území dále na východ, tj. severně od Horní Vísky, bylo dříve intenzivně obděláváno a překážející balvany odstraněny na okraje parcel. Nyní je pokrývá les a mechem obrostlé kamenné valy působí až mystickým dojmem.

GPS pozice

N 49° 51.563', E 12° 51.545'
[GPX]

[MAPY.CZ]