česky english deutsch <<< >>>

Český les

Bažantov

Bažantov je zaniklá ves, která ležela východně od Lesné na prameništi Brtného potoka. Brtný potok vytékal v obci ze západního rybníčku a po 13 kilometrech se vlévá do Mže v Oldřichově u Tachova. Potok protéká moldanubikem. Podloží, které prořezává je tvořeno para- a ortorulami, které vystupují v jeho dně a na březích. Ruly vznikly ve velkých hloubkách za vysokých tlaků a teplot. Pararuly vznikly přeměnou z původních usazenin. Z vyvřelých hornin vznikají při metamorfóze ortoruly. K dalším horninám v okolí patří žuly, granodiority a porfyry borského masivu. Na tyto horniny byly v místech pomalého toku usazeny písčité a hlinité sedimenty, na kterých vznikají podmáčená území s vlhkomilnou vegetací. Člověk zde postavil rybníky. Příkladem na Brtném potoce může být Jirský rybník u Malého Rapotína. Bažantov patřil k nejstarším venkovským sídlům oblasti a existoval počátkem 14. století. Bažantov byl vystavěn na půdorysu okrouhlice.

Náčrt zástavby obce před 2. světovou válkou

Usedlosti byly seskupené kolem rozlehlé oválné návsi s rybníčky. Před válkou zde žilo 250 německých obyvatel. Po válce a odsunu německého obyvatelstva byla vesnice, která neležela v hraničním pásmu, částečně znovu dosídlena. Všichni noví obyvatelé ale postupně odešli, takže nakonec zůstala opuštěna a zbořena.

Bažantov na fotografii z roku 1923

Po demolici zůstaly vsi jen zbytky zdí zarostlé v hustém křoví. Původní rybníčky jsou zcela zazemněné. Přesto je původní dispozice vsi dodnes dobře patrná. Původní obyvatelé sem po roce 1990 umístili dřevěný kříž. Ves a její existenci připomíná malá pamětní deska Jižně nad vsí při polní cestě k bývalému poutnímu kostelu sv. Anny stojí tzv. Bažantovská lípa, která patří k nejkrásnějším stromům na Tachovsku. Podle měření z roku 1980 její výška byla 30 metrů a obvod 400 centimetrů. Stáří lípy se odhaduje asi na 300 let. Kaplička, která stávala pod lipou, zmizela beze stopy po roce 1945.

Spodní rybník v roce 1993

Tentýž rybník v roce 2013

GPS pozice

N 49° 44.655', E 12° 34.346'
[GPX]

[MAPY.CZ]