česky english deutsch <<< >>>

Bor

Pískovna Skviřín

Ložisko stavebních písků Skviřín je tvořeno produkty zvětrávání skalního podkladu, který představuje zrnitá porfyrická žula borského masivu. Borský masiv tvoří těleso protažené zhruba ve směru sever-jih. Převládající horninou masivu je porfyrický biotitický granit. Při okrajích masivu se vyskytuje křemenný diorit. Uvnitř masivu se objevují čočky rul a amfibolitů a četné uzavřeniny, tzv. xenolity. Žilný doprovod masivu tvoří světlejší žuly a tzv. aplity. Aplity jsou světlé magmatické horniny, které mají obvykle podobné složení jako okolní žuly. Jsou však jemnozrnné a velikost jejich krystalů bývá do 0,5 mm. Aplity obvykle tvoří uvnitř granitů poměrně malé žíly. Ložisko písků tvoří zvětralina, tzv. eluvium středně zrnité žuly. Zóna zvětrání dosahuje v okolí hloubky až okolo 6 m. Surovinu představují středně zrnité hnědo-žluté písky se slabou příměsí štěrčíku. Rozsah těžitelné plochy je přibližně 16 hektarů. Štěrkopísky se vyznačují velice dobrou hutnitelností a tak dobře slouží na stavbách pro různé konstrukční vrstvy. Pískovna je vybavena kolovým nakladačem a třídící linkou. V místě je provozováno ukládání stavebních odpadů a prodej recyklovaného materiálu. Sortiment tříděných materiálů je vyráběn z těženého štěrkopísku na vibračním třídiči s třemi síty. Vytěžený prostor je vyplněn vodou. Postupně s pokračující těžbou se bude plocha vodní hladiny zvyšovat. Vzniklý oprám je velmi vhodný pro řadu vodních živočichů a rostlin. Z plazů se v okolí vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis) i vzácná zmije obecná (Vipera berus). Zástupcem kriticky ohrožených ptáků je břehouš černoocasý (Limosa limosa), který byl zastihnut při jarním průtahu. Po vytěžení bude pískovna zatopena a tak vznikne vodní plocha, jako je na druhé straně silnice tzv. Sahara.

GPS pozice

N 49° 42.232', E 12° 47.756'
[GPX]

[MAPY.CZ]