česky <<<

Karlova Studánka a stezka Bílá Opava

Horské smrčiny

Přirozené horské smrčiny

Údolí Bílé Opavy. Údolí v minulosti odlehlé a obtížně dostupné. Těžba dřeva by sebrala lidem mnoho času i sil. Proto se tu mohl zachovat původní horský smrkový les. Les se stromy rozličného stáří, od semenáčků po více než 200 let staré velikány. S mladými stromky rostoucími na tlejících kmenech i starými suchými stromy. Les, kde se střídají místa hustě zarostlá se světlinami s horskými bylinami. V přirozeném lese se na zemi před vámi ukrývají v trávě či v borůvčí tlející kmeny, na kterých najdeme překvapivě pestrý život.

Tlející stromy nabízí nový domov velkému množství rostlin a živočichů.

Horské smrkové pralesy se vyskytují jen v úzkém rozmezí nadmořských výšek od cca 1150 m až po horní hranici lesa. Většina ostatních smrkových porostů v nižších polohách byla v minulosti vysázena člověkem jako hospodářské lesy. Nad horní hranicí lesa jsou už jen horské louky s rostlinami a živočichy úplně odlišnými od těch, kteří žijí ve stinném údolí Bílé Opavy.

horské smrky

Horní hranice lesa Nahoře nad Barborkou uvidíte přirozenou parkovitou hranici lesa. Drsné klima zde již neumožňuje růst stromům. Stromy se zmenšují, vlivem mrazu, sněhu a větru se deformují, les řídne, až nakonec ustoupí odolnějším travám a nízkým rostlinám. Vcházíte do světa horských luk.

Rostliny a živočichové přirozených horských smrčin

Z dřevin jsou to vedle smrku vzácně jeřáb ptačí a javor klen. V podrostu rostou nejčastěji keříky borůvky a trávy. Metlička křivolaká s poléhavými jemnými vlasovitými listy láká k odpočinku. Třtina chloupkatá, štíhlá a elegantní rostlina, dosahuje výšky až 50 cm. No a pak jsou tu ještě kapradiny, ve vlhkých stinných roklích roste papratka horská, kapraď rozložená a žebrovice různolistá. Bylin tu mnoho není a zpravidla jsou drobné jako podbělice alpská, sedmikvítek evropský, černýš luční nebo jednokvítek velekvětý. Na vlhčích místech v okolí pramenišť a potoků vzácně roste statný mléčivec alpský nebo oměj šalamounek, u vody v mechu zase drobná žlutě kvetoucí violka dvoukvětá.

žebrovice různolistá

mléčivec alpský

violka dvoukvětá

Jak se les mění s nadmořskou výškou

Až půjdete údolím Bílé Opavy na chatu Barborku, dávejte dobrý pozor, jak se příroda kolem vás s nadmořskou výškou mění. Dole v údolí by přirozeně rostly bukové lesy. Původní jedlové a klenové bučiny však byly v těchto částech Hrubého Jeseníku v minulosti vykáceny a nahrazeny smrkovými monokulturami. Několika svědků dávných lesů, starých klenů, si určitě všimnete níže v mladé smrkové monokultuře. Výše v údolí ještě můžeme vidět přirozené horské smrčiny s jesenickým smrkem, které se v této rezervaci zachovaly v původní pralesovité formě.

prales

Víte, že … Horní hranice lesa nad údolím Bílé Opavy se nachází těsně nad chatou Barborka?

Na místě chaty Barborky byla ochranná dřevěná chýše již v roce 1883? Byla zastřešena pouze drny a drsným zimním podmínkám dlouho neodolala. Vlastní chata Barborka byla zbudována až v roce 1942 pro důstojníky německé armády?

Poloha horní hranice lesa je v Hrubém Jeseníku průměrně 1300 m n. m.?

Užitečné informace

Tento projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.

GPS pozice

N 50° 4.506', E 17° 14.663'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
mgr.Kateřina Kočí
Karlovice 279, 793 23 Karlovice
Tel.:774 750 716
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz