česky english deutsch >>>

Natura 2000

Evropsky významná lokalita Skalky u Sedlece

Podél rakouské hranice jižně od obce Sedlec se táhne zvlněný pahorek obklopený zemědělskou krajinou. Hlavní předmět ochrany zde tvoří přírodní travinobylinná stanoviště, která jsou zastoupena tzv. subpanonskými stepními trávníky a tzv. suchými trávníky na vápencích. Lokalita leží mimo území CHKO Pálava.

Traviny jsou zde zastoupené kostřavou walliskou, kavylem Ivanovým i sličným, doplněné ostřicí nízkou. Ze vzácných bylin se zde vyskytuje oman mečolistý, mateřídouška panonská, len tenkolistý,

zvonek sibiřský, sinokvět měkký a vzácně i vstavač vojenský. V rozvolněných keřových skupinách tvořených především mahalebkou obecnou, hlohem jednosemenným a ptačím zobem si našly útočiště pěnice vlašská i ťuhýk obecný. Pokud budete mít štěstí, možná se vám ukáže kudlanka nábožná, ještěrka obecná nebo užovka hladká.

Vzhledem k hojným zásahům lidské činnosti v minulosti je nutné tuto lokalitu udržovat střídáním sečení a pasení.

GPS pozice

N 48° 46.773', E 16° 40.294'
[GPX]

[MAPY.CZ]