česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území mikulovského mikroregionu

Přírodní rezervace Liščí vrch

leží v jihovýchodní části CHKO Pálava, severně od obce Sedlec. Rozsahem malá, ale co do výskytu druhů významná rezervace. Vrch je tvořen zvětralými horninami, převážně pískovci s příměsí štěrku. Největší část rezervace tvoří suché trávníky lemované křovinami. Hospodářská minulost zde zanechala své stopy – výrazné terasy a roztroušené ovocné stromy, převážně třešně. Liščí vrch je rezervací od roku 1986, v roce 2005 se stal součástí soustavy evropských chráněných území Natura 2000, je součástí evropsky významné lokality Milovický les a Ptačí oblasti Pálava.

V rezervaci roste 275 druhů cévnatých rostlin, s širokým zastoupením chráněných druhů jako hlaváček jarní, koniklec velkokvětý, kosatec nízký, večernice smutná, kavyl Ivanův a k. sličný, len chlupatý a l. tenkolistý, hvězdnice chlumní atd.

Ani fauna nezaostává a najdete zde desítky druhů blanokřídlého hmyzu, jedovaté brouky majky, širokou škálu motýlů, ale i ploskoroha pestrého či jasoně dymnivkového. Extrémní podmínky snáší i ropuchy, ještěrka obecná, slepýš křehký. V křovinách hnízdí ťuhýk obecný, pěnice vlašská nebo skřivan polní.

ootéka kudlanky nábožné

GPS pozice

N 48° 47.610', E 16° 41.680'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
PhDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz
http://www.cev.palava.cz