česky >>>

CHKO Beskydy

Soláň

Soláň byl odedávna místem těžkého života, místem setkávání umělců (např. Alois Schneiderka, Jan Kobzáň nebo Karel Hofman), ale i místem krásné a zajímavé přírody. Letecký snímek Soláně z roku 1950 ukazuje pestrou zemědělsky obdělávanou krajinu se střídáním luk, pastvin, polí, remízků a lesů.


zdroj: bude doplněn

Osídlení Soláně se datuje od počátku 18. století. V okolí informačního centra je instalovaná nová Stezka příběhů, které se pojí s tímto místem.

V roce 1717 vznikl Portášský sbor. Název portáši pochází snad z latinského slova porta – brána nebo z maďarského portyáz (portás), což byl strážce brány. Takovými bránami byly průsmyky, kterými nepřátelé vpadali na Moravu. Valaši, obyvatelé této části Moravy, která kdysi tvořila zemskou hranici s Uhrami, znali hory, byli fyzicky zdatní, urostlí a odvážní. Hlavním posláním portášů bylo udržovat bezpečnost osob a majetku. Strážné místo portášů bylo také zde na Čartáku. Jedním z nejznámějších portášů byl Stavinoha z Velkých Karlovic.

Karlovské jezero

V údolí Jezerné pod Soláněm je Jezero, o kterém napsal pohádku Karel Jaromír Erben. Ve skutečnosti to sice jezero není, jde o zajímavě vytvořený rybník. Sesuv, který z větší části zahradil údolí potoka, byl uměle doplněn, takže vznikla hráz.

Tis v Jezerném

V Karlovicích najdeme 3 tisy značného stáří, jeden z nich roste v závěru údolí Jezerné pod hřebenem na okraji louky. Tisy zde před staletími byly hojně rozšířené, ale díky hospodaření v lesích a pro ceněné dřevo postupně vymizely a dnes se vyskytují jen vzácně. Nejstaší tisy v Beskydech jsou staré 350 let, což je věk ústyhodný a tisy jsou tak skutečnou vzácností.

Bříza s tmavou kůrou

V okolí Soláně roste kromě obyčejné břízy bílé také bříza tmavá. Její kmen připomíná třešeň a v Beskydech se vyskytuje jen na několika místech.

Na loukách nejen na Soláni žije chřástal polní. Na svou přítomnost upozorňuje hlasitým a drsným voláním „rérrp, rérrp“. V ČR žijí jen dva celosvětově ohrožené druhy ptáků – orel mořský a právě chřástal polní.

Lesy v okolí Soláně jsou životním prostředím rysa, zajímavé šelmy, která žije samotářským a skrytým životem.

Mezi vzácnými rostlinami zdejších luk patří několik orchidejí: prstnatec májový, vstavač mužský, bradáček vejčitý, vemeník dvoulistý, hlavinka horská nebo vzácný a nenápadný vemeníček zelený.

Geologická zajímavost – Přírodní památka Skálí Přírodní památka Skálí, která slouží k ochraně zbytků přírodě blízkého smíšeného lesa a také k ochraně zajímavých geologických jevů, leží asi 2,5 km západně od Čartáku. Přírodní památka je součástí rozsáhlého starého sesuvu, který vznikl rozpadem horského hřbetu Léští a rozlohou 27 ha patří k největším na Valašsku. Neobvyklé jsou malé suťové jeskyně nebo balvanové proudy.

Původní les

Asi 2 km jihozápadně leží Přírodní památka Smradlavá a Přírodní památka Vachalka. Tato chráněná území jsou ukázkou přírodního bukového nebo jedlobukového lesa dříve běžně rozšířeného na většině území Vsetínských vrchů a Beskyd. Hnízdí zde vzácné druhy ptáků, např. strakapoud bělohřbetý nebo čáp černý. S ohledem na vzácné rostliny a zvířata není vstup do území obou přírodních památek dovolen.

Ochrana přírody

Soláň leží v Chráněné krajinné oblast Beskydy, která byla zřízena v roce 1973. Chrání přírodu a krajinu Moravskoslezských Beskyd, Vsetínských vrchů a Javorníků. Je naší největší chráněnou krajinnou oblastí, její rozloha dosahuje 1160 km2. Najdete zde zbytky původních karpatských listnatých a smíšených lesů („pralesů“). Je jediným územím v České republice, kde žijí zároveň medvědi, vlci a rysi. Valašská a pasekářská kolonizace vtiskly horám ráz typický pro celé západní Karpaty – louky a pasínky s orchidejemi a jalovci, políčka a meze vysoko v horách, malebné dřevěné chalupy, osobitý folklór.

Nejcennější lokality v CHKO jsou chráněny jako národní přírodní rezervace, přírodní rezervace a přírodní památky. Tato chráněná území jsou „živými klenotnicemi valašské přírody“. Další cenná území jsou vyčleněna jako 1. zóny CHKO.
Celé území CHKO Beskydy bylo navrženo jako území soustavy Natura 2000.

Cyklisté mají právo jezdit po značených cyklostezkách, které jsou pro ně zřetelně značeny v terénu.

Každý návštěvník má právo přenocovat, schovat se před nepříznivým počasím nebo se jen občerstvit v některé chatě a vychutnávat si přitom jedinečnou armosféru Beskyd.

Užitečné informace

Horská služba Soláň,
mobil: 606 769 010 – jen so a ne 9–17 h

Horská služba non-stop – 606 769 010

GPS pozice

N 49° 23.368', E 18° 14.597'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz