česky english deutsch <<<

Jeskyně a kras

Údolí Vošmendy

Údolí Vošmendy, přírodní rezervace od r. 1997, zaujímá 13 ha v údolí potoka a přilehlý východní svah nedaleko Bozkova. Chrání krasové území, vzácná společenstva rostlin a živočichů. Území tvoří horniny krystalinika, jako jsou sericiticko-chloritické fylity, zelené břidlice a krystalické vápence silurského stáří. Uvnitř Zítkovy skály byla v r. 1961 objevena jeskyně Na Vošmendě. Tvoří ji 85 m dlouhý systém úzkých pravoúhle se křížících puklinových chodeb, které v několika stupních klesají až do hloubky 20 m. Její stěny povlékají sintrové náteky a povlaky nickamínku. Tato vápnitá uloženina je složená z karbonátů a vytváří bílou, kašovitou hmotu, která pokrývá stěny i dno jeskyní. Součástí nickamínku je i jeho mikrobiální osídlení tzv. speleotém.

Půdorys jeskyně se řezy

Okraje vápencového tělesa poznamenala historická těžba vápenické suroviny, kterou dokládají i nálezy vápenických a železářských pecí.

Nález pozůstatků pece

Původní ráz lesních porostů setřely vysazené smrkové monokultury. Zbytky jedlových bučin s přimíseným javorem klenem mají v křovinném patru zimolez, lýkovec a v podrostu bažanku vytrvalou, kyčelnici devítilistou, vraní oko čtyřlisté, orlíček obecný, růži převislou atd. Druhově bohatší je údolní niva s porosty olší, jasanů, javorů a keřů střemchy, kde mají stanoviště blatouch bahenní, pomněnka bahenní či metlice trsnatá a tužebník jilmový. Na březích potoka rostou oměj šalamounek, devětsil bílý a lékařský a bledule jarní. Z chráněných motýlů se vyskytuje batolec duhový.Žije tu užovka obecná, ještěrka obecná a živorodá, slepýš křehký, mlok skvnitý a řada druhů žab. Z ptáků se objevují sýkora koňadra a babka, střízlik obecný, skorec vodní, žluna zelená, strakapoud velký, káně lesní, včelojed lesní, čáp černý a ledňáček říční. Rezervace poskytuje vhodné podmínky pro srnce, zajíce, lišky a černou zvěř.

GPS pozice

N 50° 39.036', E 15° 21.158'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz