česky english deutsch polski <<< >>>

Okolím Morávky

ZŠ Dobrá 1

Základní informace

Základní škola Dobrá má dlouholetou tradici a je úplnou spádovou školou s kapacitou 650 žáků. Kromě žáků z Dobré tvoří vysoké procento žáci dojíždějící z okolních obcí (především z Nošovic, Dobratic, Pazderny, Vojkovic, Vyšních Lhot a Nižních Lhot). Do školy dochází přibližně 440 žáků. Součástí školy je školní družina s kapacitou 90 dětí.

Škola v roce 1968

Učitelé se snaží o osobnostní rozvoj každého žáka, individuálně se věnují jak žákům integrovaným, tak nadaným. Pro snadnější adaptaci prvňáčků pořádá škola setkávání s předškoláky a hned na počátku 1. ročníku projekt Kamarád. K stmelení nových třídních kolektivů v 6. ročníku přispívají adaptační kurzy. K vzájemnému poznávání a týmové spolupráci našich žáků přispívají také ročníkové projekty (www.zsdobra.cz), které jsou zaměřeny převážně na průřezová témata, na rozvoj klíčových kompetencí a jsou u žáků oblíbenou součástí vzdělávacího programu školy.

Své názory a představy o organizaci školy a jejím životě prezentují zástupci tříd v žákovském parlamentu, mohou tak ovlivnit život školy, či připravované akce.

Škola se pravidelně zapojuje do projektů, které umožňují nejen její pedagogický, ale i materiální rozvoj. Od školního roku 2009/2010 je zapojena do projektu V.I.P. – vytvoření interaktivních příprav – tvorba výukových příprav pro SMART Board a v roce 2010/2011 se škola zapojila do projektu EU peníze školám.

ZŠ Dobrá

Naše škola je partnerskou školou nakladatelství Fraus, což znamená, že učitelé ve své výuce používají výukové materiály vytvořené podle nejnovějších trendů v oblasti vzdělávání. Dále jsme partnerskou školou Cambridge Centra ve Frýdku-Místku a partnerskou školou Židovského muzea v Praze.

Stali jsme se také SMART Centrem interaktivní výuky 2011, jehož cílem je podpora využívání moderních technologií ve výuce a využívání práce s interaktivní tabulí Smart Board a dalšími moderními pomůckami. Vyučující prošli řadou školení v rámci tvorby výukových materiálů v prostředí SMART Notebook a tři vyučující se stali lektory pro program SMART Notebook. Škola si stanovila ve svém vzdělávání dvě priority – IC technologie a environmentální výchovu. Zaměření na práci s IC technologiemi je umožněno nadstandardním vybavením školy IC technikou. Výuka pomocí moderních technologií přispívá ke zvýšení motivace žáků i k lepšímu pochopení probírané látky díky větší názornosti a multimediálním prvkům, které výuku zpestřují a inovují. Vyučování je pro žáky zajímavé a různorodé, a to nejen díky zapojení IC technologií, ale také díky využití nových metod a učebních stylů (Tvořivá škola, RWCT, kooperativní a projektové vyučování).

Druhým výrazným spíše výchovným akcentem, na který klademe při výuce a výchově důraz, je environmentální výchova. Jsme zapojeni do projektů, které podporují rozvoj ekologického myšlení. V roce 2010 jsme získali mezinárodní titul Ekoškola, žáci založili celoškolní Ekotým, učí se o environmentálních tématech, vytváří Ekokodex, či navrhují různá zlepšení pro naši školu.

Pohled na školu

Užitečné informace

Kontakty

GPS pozice

N 49° 40.394', E 18° 24.795'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz