česky english polski <<< >>>

Slezskými Beskydami

Přírodní rezervace Bukovec

Základní informace

Lokalita se nachází 1,5 km jihovýchodně od tohoto místa. Předmětem ochrany je mozaika lučních společenstev a jejich sukcesních stádii. Ze současného charakteru a druhového složení lze usoudit, že travní porosty v nivě jsou náhradním společenstvem na místě původních olšin. Pravidelným kosením je nahrazeno dřívější extenzivní hospodaření, které umožnilo zachování této botanicky cenné lokality.

Živá příroda

V lučních společenstvech se vyskytuje třeslice prostřední (Briza media), len počistivý (Linum catharticum), vítod obecný (Polygala vulgaris), kokrhel menší (Rhinanthus minor), violka psí (Viola canina). Velmi cenná je malá populace kriticky ohroženého starčku horského (Senecio subalpinus). V nejpodmáčenějších částech luk se vyskytuje suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), tolije bahenní (Parnassia palustris), Tolije bahenní

všivec bahenní (Pedicularis palustris), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), dětel kaštanový (Chrysaspis spadicea), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Průzkumy zaznamenaly také některé zajímavé mechorosty – baňatku Mildeovu (Brachythecium mildeanum), trsenku kopinatou (Jungermania leiantha) a kostrbatec větevnatý (Rhytidiadelphus subpinnatus).

GPS pozice

N 49° 33.391', E 18° 50.118'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea, o.s.
http://