česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Okolím Morávky ve Skalici

2 Lesy

Lužní les

Lužní les je les závislý na pravidelných zátopách. Voda přináší živiny a zajišťuje dostatečnou výšku hladiny spodní vody. Vývoj lesa je velmi dynamický, díky kolísání průtoků dochází k neustálým změnám. Typické je obrovské bohatství živočišných a rostlinných druhů – lužní les bývá nazýván „džunglí“ střední Evropy. Ve střední Evropě byly původně kolem všech řek lužní lesy. Působením člověka, který se snažil zabránit záplavám, toky napřimoval a ohraničoval je hrázemi, postupně lužní lesy zanikaly. Byly nahrazeny monokulturami suchomilných dřevin nebo využívány k jiným účelům (zemědělství, zástavba). Dnes už také víme, že lužní lesy naopak snižují dopad velkých povodní, protože voda se v nich rozlije a ztrácí tak svou sílu a rychlost. Menší záplavy jsou pak nutnou součástí dynamiky lužního lesa.

Lesy v okolí Morávky

Lesy lemující tok Morávky nejsou už lužními lesy v pravém slova smyslu, neboť koryto je zde zahloubeno 3 až 7 m oproti říční terase. Zachovaly se pouze zbytky věkově a druhově diferencovaných, přírodě blízkých porostů. Většinou však byly lesy přeměněny na stejnověké listnaté porosty, ve kterých převládá lípa srdčitá a jasan ztepilý, v příměsi olše lepkavá, dub letní, javor klen a javor mléč. Zajímavá je populace olše šedé, která sestupuje podél toku z vyšších vegetačních stupňů, a dnes již mizejícího jilmu vazu. Významný je výskyt druhů dřevin, které vlivem hospodaření v lesích z porostů prakticky vymizely – třešeň ptačí, topol černý, stromové vrby a jilm drsný. Keřové patro je místy velmi bohaté, tvoří ho střemcha obecná, kalina obecná, svída krvavá, líska obecná, hloh, brslen evropský, krušina olšová a bez černý.

bez černý

Brslen evropský

kalina obecná

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

Město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek Místek www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/

GPS pozice

N 49° 39.784', E 18° 25.156'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
Město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek Místek
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz,www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/