česky english deutsch <<< >>>

Geologické procesy

Usazování v moři

Ves Dolánky leží na vápnitých pískovcích a slínovcích jizerského souvrství (střední turon, svrchní křída), které byly obnaženy při stavbě železnice a silnice. Výchozy pískovců a slínovců ve stěnách u silnice jsou rozpukané ve směru SV-JZ mladšími tektonickými pohyby. V době usazování zdejších hornin ležel břeh křídového moře nedaleko na sever. Teplé a vlhké křídové období působilo mohutným zvětráváním na horniny tzv. západosudetského ostrova (Krkonoše, Jizerské hory a jejich podhůří) řeky, které do moře z ostrova stékaly, přinášely do něj velké množství rozvětralého písčitého materiálu. Právě v období středního turonu došlo ke zvětrávání také četných vápencových poloh a moře se obohatilo nejen samotným uhličitanem vápenatým, ale také množstvím planktonu, z něhož byly živy četné populace mořských živočichů, především bezobratlých. Usazované horniny tak byly velmi obohaceny tímto uhličitanem a vytvořily se zde vápencem bohaté horniny. A protože byly poměrně i jemnozrnné, zachovaly se v nich mnohé zkameněliny tehdejších živočichů. Nejčastěji zde nacházíme schránky mlžů a plžů, ale najdou se i velké schránky amonitů hlavonožců s ploše vinutou spirální schránkou. Vše doplňují schránky ramenonožců, vyskytují se i mořské houby, ježovky, koráli a serpulidní červi. Zdejší profil je typickým profilem stratotypem jizerských vrstev. Horniny jsou dnes v povrchových partiích silně zvětralé. Přes zvětralinový plášť se vyvinula v době poledové úrodná půda. Geomorfologická situace je opět silně ovlivněna třetihorními tektonickými pohyby, které vyvolaly zahlubování okolních vodních toků. Osídlení bylo lokalizováno do hrotu ostrožny, která ční nad údolí Jizery v místě, kde se řeka stáčí k jihu. Na severu je ostrožna vymezena hluboce zaříznutým údolím Vazoveckého potoka. Převýšení nad dnem údolí Jizery a Vazoveckého potoka činí 40 m. Jediný schůdný přístup vede k lokalitě od západu, kde se nachází plochá náhorní rovina. Schůdnější cesta do údolí vedla po opyši ostrožny směrem k soutoku obou toků.

Pohled na stratotyp z lávky přes železniční trať

GPS pozice

N 50° 36.210', E 15° 9.818'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
Skálova 71
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz