česky english deutsch >>>

Jeskyně a kras

Bartošova pec

Ondříkovický pseudokrasový systém v údolí Vazoveckého potoka, tvořený labyrintem vzájemně propojených propadání, vyvěrání a ponorů, vznikl porušením slínovců činností vody. Jizerské souvrství je budováno přes 100 m mocným sledem křemenných a vápnitých pískovců, přičemž silně propustné polohy zasahují nejméně do hloubek 70 m pod jeho svrchní hranici. Nadložní izolátor tvoří asi 10 m mocné souvrství nepropustných vápnitých jílů. Povrchová voda proniká do podzemí, rozpouští vápnitou složku horniny a opět vyvěrá ve formě pramenů. Největším objektem z celého komplexu, který se stal v roce 1996 chráněnou přírodní památkou, je právě Bartošova pec, jeskyně budovaná turonskými opukami.

Ústí jeskyně

Vazovecký potok poskytoval zdroj síly hned několika vodním dílům. Třeba při jeho ústí do Jizery v Dolánkách u Turnova stojí bývalý tzv. Ábelův mlýn (čp. 7), který přestal svému účelu sloužit v 50. letech 19. století při budování liberecko-pardubické trati Jihoseveroněmecké spojovací dráhy (SNDVB; Süd-Norddeutsche Verbindungsbahn), jež si vynutila regulaci toku potoka.

Rybníček

GPS pozice

N 50° 37.454', E 15° 9.340'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz