česky english deutsch <<< >>>

Slánská hora

Výsadba stromů v lomu

Zde, uprostřed lomu, bylo na podzim roku 1999 vysazeno 450 kusů listnatých stromů a keřů.

Lom

A to v tomto druhovém složení – dub zimní (Quercus petraea), javor mléč (Acer platanoides), javor babyka (Acer campestre), bříza bradavičnatá (Betula pendula), habr obecný (Carpinus betulus), líska obecná (Corylus avellana), vrba jíva (Salix caprea), jabloň lesní (Malus sylvestris) a hrušeň polnička (Pyrus pyraster). Lesní porosty na svazích Slánské hory jsou tvořeny lípou srdčitou (Tillia sp.), javorem mléčem (Acer platanoides) a jasanem ztepilým (Fraxinus exelsior). Jsou zde zastoupeny i jiné dřeviny: z jehličnanů – borovice lesní (Pinus sylvestris), modřín opadavý (Larix decidua), smrk ztepilý (Picea abies) i vzácná jedle bělokorá (Abies alba), z listnatých stromů tu dále můžeme nalézt dub zimní (Quercus petraea), vrbu bílou (Salix alba), buk lesní (Fagus sylvatica), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), habr obecný (Carpinus betulas), višeň (Prunus cerasus), jabloň (Malus domestica), ale i invazní trnovník akát (Robinia pseudoacacia), který dokáže vytlačit jiné, původní druhy. Keře jsou zastoupeny zejména šeříkem obecným (Syringa vulgarit), bezem černým (Sambucus nigra), ptačím zobem (Ligustrum vulgare) a mahalebkou obecnou (Prunus mahaleb).

Javor

Líska

Zdroj: Průzkum NSEV Kladno, M. Čurda 2008 Aas Gregor, Riedmiller A.: Kapesní atlas STROMY, Praha 2002

GPS pozice

N 50° 13.875', E 14° 5.866'
[GPX]

[MAPY.CZ]