česky english deutsch polski <<< >>>

PO Heřmanský stav Odra – Poolší 4

Rychvaldská rybniční soustava 14

Základní informace

Rychvaldská rybniční soustava je napájena Rychvaldskou stružkou a zahrnuje rybníky: Nový rybník, Dub, Kout, Kališok, Prostřední rybník, Špice, Statkové rybníky a Skučák mezi městy Orlová a Rychvald a Podkostelní rybník, Malý Cihelník a Velký Cihelník, které najdeme jižně od Rychvaldu. Rybníkářství má v celé této oblasti dlouhou tradici, s jejich budováním se začalo již v 15. a 16. století. Chovali se zde kapři, líni a drobné ryby, navíc rybníky zadržovaly vodu pro pohon vodních mlýnů. Celé území je významné zejména z ornitologického hlediska. Rybník Skučák a jeho blízké okolí byl v roce 1969 vyhlášen přírodní rezervací na ochranu rostlinných společenstev s plavínem štítnatým (Nymphoides peltata), obojživelníků a vodního ptactva. Mimo to je celé území součástí ptačí oblasti (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, která se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem. Páteř oblasti tvoří řeky Odra (v délce cca 10 km) a Olše (v délce cca 16 km) včetně přiléhajících říčních niv. Z východu je připojená soustava Karvinských rybníků a hraniční úsek toku Petrůvka, od jihu soustavy rybníků v Rychvaldě, Bohumíně – Záblatí a Heřmanicích. Celková rozloha ptačí oblasti je 3100,8670 ha.

PR Skučák – fotomapa

Předmět ochrany

Hlavním předmětem ochrany v PO jsou: bukáček malý (Ixobrychus minutus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a slavík modráček (Luscinia svecica). Mimo to zde však žije velké množství vzácných obojživelníků, ptáků i jiných živočichů a rostlin. V PR Skučák rostla dříve i vzácná vodní kapradina nepukalka plovoucí (Salvinia natans).

Salvinia natans

Nepukalka plovoucí

Kriticky ohrožená jednoletá vodní kapradina nepukalka plovoucí byla jedním z důvodů vyhlášení rybníka Skučák přírodní rezervací. Přibližně od 70. let minulého století začala v rybníce Skučák vzrůstat eutrofizace vody. Příčinou byla v největší míře intenzifikace chovu ryb s důrazem na chov býložravých druhů včetně nadměrného přikrmování, hnojení a vápnění. V důsledku těchto faktorů tak docházelo k postupnému zániku vzácných společenstev vodních rostlin a ochuzení druhového spektra živočichů. Od roku 1984 vymizela nepukalka plovoucí z lokality úplně. V roce 2005 byla provedena celková revitalizace území za finanční podpory Státního fondu životního prostředí. Rybník je v současnosti obhospodařován extenzivně, rybí obsádka je každoročně korigována podle aktuálního stavu ekosystému. Plán péče o PR Skučák počítá s repatriací kriticky ohrožené nepukalky plovoucí.

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 51.978', E 18° 24.610'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

ČSOP Onyx
http://csoponyx.cz