česky english deutsch polski <<< >>>

PO Heřmanský stav Odra – Poolší 4

Rychvaldská rybniční soustava 4

Základní informace

Rychvaldská rybniční soustava je napájena Rychvaldskou stružkou a zahrnuje rybníky: Nový rybník, Dub, Kout, Kališok, Prostřední rybník, Špice, Statkové rybníky a Skučák mezi městy Orlová a Rychvald a Podkostelní rybník, Malý Cihelník a Velký Cihelník, které najdeme jižně od Rychvaldu. Rybníkářství má v celé této oblasti dlouhou tradici, s jejich budováním se začalo již v 15. a 16. století. Chovali se zde kapři, líni a drobné ryby, navíc rybníky zadržovaly vodu pro pohon vodních mlýnů. Celé území je významné zejména z ornitologického hlediska. Rybník Skučák a jeho blízké okolí byl v roce 1969 vyhlášen přírodní rezervací na ochranu rostlinných společenstev s plavínem štítnatým (Nymphoides peltata), obojživelníků a vodního ptactva. Mimo to je celé území součástí ptačí oblasti (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, která se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem. Páteř oblasti tvoří řeky Odra (v délce cca 10 km) a Olše (v délce cca 16 km) včetně přiléhajících říčních niv. Z východu je připojená soustava Karvinských rybníků a hraniční úsek toku Petrůvka, od jihu soustavy rybníků v Rychvaldě, Bohumíně – Záblatí a Heřmanicích. Celková rozloha ptačí oblasti je 3100,8670 ha.

PR Skučák

Předmět ochrany

Hlavním předmětem ochrany v PO jsou: bukáček malý (Ixobrychus minutus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a slavík modráček (Luscinia svecica). Mimo to zde však žije velké množství vzácných obojživelníků, ptáků i jiných živočichů a rostlin. Jednou z nich je i ohrožená vodní rostlina žebratka bahenní (Hottonia palustris).

Žebratka bahenní

Žebratka bahenní je vytrvalá vodní rostlina rostoucí v mělkých tůních, slepých ramenech a vodních příkopech. Listy vzplývají na hladině a tvoří dekorativní růžici, květenství s bílými nebo narůžovělými květy vystupuje až 30 cm nad hladinu. Tak jako většina vodních rostlin trpí i žebratka destrukcemi stanovišť, znečištěním vody a nešetrným obhospodařováním lokalit výskytu. V PR Skučák roste několik desítek těchto rostlin v kanálu procházejícím rákosinami a propojujícím nové tůně a mokřadní olšiny. Žebratka bahenní patří mezi ohrožené zákonem chráněné druhy.

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 51.667', E 18° 23.585'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

ČSOP Onyx
http://csoponyx.cz