česky english deutsch polski <<< >>>

ZCHÚ v CHKO Poodří

PR Polanský les 1 - Lužní les

Základní informace

Přírodní rezervace Polanský les leží na levém břehu řeky Odry na severním okraji CHKO Poodří, v těsné blízkosti města Ostravy, v katastrálním území obce Svinov. Nadmořská výška v rezervaci se pohybuje od 214 do 216 m. Území je chráněno od roku 1970 na rozloze 59,17 ha. Předmětem ochrany je rozsáhlý lužní les v údolní nivě řeky Odry se systémem starých ramen a lesních tůní a druhově bohatou flórou a faunou.

Lužní les

Lužní les je typický tím, že bývá často nepravidelně zaplavován říčními rozlivy. Tento takzvaný „tvrdý luh“ je tvořen především dřevinami s tvrdým dřevem. Převládajícími druhy jsou dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a lípa srdčitá (Tilia cordata). Vtroušeně se vyskytují habr obecný (Carpinus betulus), javor klen (Acer pseudoplatanus) a střemcha obecná (Prunus padus). Nepůvodní druhy dřevin, jako např. trnovník akát (Robinia pseudacacia), jsou postupně likvidovány. Hlavním cílem ochrany přírody v této rezervaci je zajistit nerušený vývoj lesa bez zásahů člověka. Výjimkou je východní okraj rezervace, kde je podporován dub letní, který je pro oblast Polanského lesa vyhlášen jako genová rezerva.

Fraxinus excelsior

lužní les

Prunus padus

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 47.011', E 18° 12.111'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz