česky english deutsch polski <<< >>>

ZCHÚ v CHKO Poodří

PR Bartošovický luh 1 - Živá příroda

Základní informace

Přírodní rezervace Bartošovický luh leží na pravém břehu řeky u obce Bartošovice v CHKO Poodří. Přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 2003 na rozloze 296,91 ha. Předmětem ochrany je nivní krajina zahrnující přirozeně meandrující tok Odry, ekosystém Horního Bartošovického rybníka s přilehlými mokřady a rákosinami, pás aluviálních luk a zalesněná říční terasa s četnými prameništi a lesními mokřady a historický ovocný sad v terase s tradičními odrůdami zdejšího regionu.

Živá příroda

Přírodní rezervace je domovem mimo jiné i několika chráněných druhů rostlin. Na hladině Horního Bartošovického rybníka roste kriticky ohrožená vodní kapradina nepukalka vzplývající (Salvinia natans), v mokřadu lesního rybníčka roste ohrožená bíle kvetoucí vodní bylina žebratka bahenní (Hottonia palustris). Rezervace je významným hnízdištěm chráněných druhů ptáků. V rákosinách hnízdí bukač velký (Botaurus stellaris), moták pochop (Circus aeruginosus), chřástal vodní (Rallus aquaticus) a rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus). V mokřadních a vodních biotopech žijí a rozmnožují se chráněné druhy obojživelníků např. čolek obecný (Triturus vulgaris), kuňka obecná (Bombina bombina), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), skokan ostronosý (Rana arvalis) nebo skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus).

Dolní Bartošovický rybník

Rana arvalis

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Telephone: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 40.653', E 18° 1.827'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz