česky english deutsch polski <<< >>>

ZCHÚ v CHKO Poodří

NPR Polanská niva - Rybníky

Základní informace

Národní přírodní rezervace Polanská niva leží na levém břehu řeky Odry v CHKO Poodří, v katastrálním území obce Polanka nad Odrou v nadmořské výšce 218 až 220 m. Území je chráněno od roku 1969 na rozloze 122,3 ha. Předmětem ochrany jsou lužní lesy v nivě řeky Odry, bohatá společenstva vodních rostlin rybníků a nepravidelně zaplavované luční porosty s rozptýlenou mimolesní zelení.

Součástí rezervace jsou čtyři horní rybníky Polanecké rybniční soustavy. Největší z nich jsou Velký Vaček a Kačírek, dalšími rybníky jsou pak Malý Vaček a Zimní rybník, na jehož hrázi se právě nacházíte. Na rybnících lemovaných rákosinami se vyskytují mnohé kriticky ohrožené druhy vodních rostlin. Na první pohled upoutají na hladině plovoucí růžice listů kotvice plovoucí (Trapa natans) a světle zelené lístky vodní kapradiny nepukalky plovoucí (Salvinia natans). Z dalších vzácnějších druhů rostlin zde najdeme např. řečanku menší (Najas minor) nebo rdest světlý (Potamogeton lucens), Na vypuštěných dnech letněných rybníků je hojný myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus), halucha vodní (Oenanthe aquatica) i drobné rostlinky mechorostů. Porosty rákosu a orobinců lemující rybniční hráze jsou úkrytem pro mnohé druhy obojživelníků a vodního ptactva.

Na rybnících se vyskytují početné populace obojživelníků, zvláště skokan skřehotavý (Rana ridibunda), skokan zelený (Rana kl. esculenta), rosnička zelená (Hyla arborea) a kuňka obecná (Bombina bombina) – předmět ochrany Evropsky významné lokality Poodří. V rákosinách hnízní např. naše nejmenší volavka, kriticky ohrožený bukáček malý (Ixobrychus minutus), ze silně ohrožených druhů čírka modrá (Anas querquedula), Z dalších zvláště chráněných druhů zde hnízdí rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), chřástal vodní (Rallus aquaticus), potápka malá (Podiceps ruficollis), potápka roháč (Podiceps cristatus) a další druhy vodního ptactva.

Železné brány na hrázích slouží k omezení pohybu návštěvníků, tak aby nedocházelo k rušení hnízdících ptáků a dalších živočichů, žijících v této relativně malé části rybniční soustavy. Rybníky v NPR Polanská niva jsou velmi cenným rybničním ekosystémem, jedním z nejvýznamnějších v CHKO Poodří. Děkujeme, že respektujete toto omezení a dodržujete zákaz vstupu mimo vyznačené cesty.

Kačírek

Malý Vaček

Rana kl.esculenta

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 46.145', E 18° 10.893'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz