česky english deutsch polski <<< >>>

PO Heřmanský stav Odra – Poolší 3

Hraniční meandry Odry 13

Základní informace

Hraniční meandry Odry představují zachovalý úsek meandrujícího toku řeky Odry na česko-polské hranici od soutoku s Olší po Starý Bohumín v délce cca 7 km, na něj navazující přirozené lužní porosty, stálé i periodické vodní plochy, včetně řady vzácných druhů rostlin a živočichů vázaných na tyto biotopy. Území je od roku 2006 chráněno jako přírodní památka Hraniční meandry Odry na rozloze 126,36 ha a také jako evropsky významná lokalita Hraniční meandry Odry. Konkrétními předměty ochrany této lokality patřící do soustavy NATURA 2000 jsou smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperární a boreální Evropy a z živočišných druhů hořavka duhová (Rhodeus sericeus), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) a páchník hnědý (Osmoderma eremita). Mimo to je celé území součástí ptačí oblasti (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, která se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem. Páteř oblasti tvoří řeky Odra (v délce cca 10 km) a Olše (v délce cca 16 km) včetně přiléhajících říčních niv. Z východu je připojená soustava Karvinských rybníků a hraniční úsek toku Petrůvka, od jihu soustavy rybníků v Rychvaldě, Bohumíně – Záblatí a Heřmanicích. Celková rozloha ptačí oblasti je 3100,8670 ha.

Předmět ochrany

Hlavním předmětem ochrany v PO jsou: bukáček malý (Ixobrychus minutus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a slavík modráček (Luscinia svecica). Mimo to zde však žije velké množství vzácných obojživelníků, ptáků i jiných živočichů. Jedním z nich je i silně ohrožený brouk lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus).

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

Lesák rumělkový

Lesák rumělkový je červeně zbarvený brouk, jehož larvy se vyvíjejí v hnijícím vlhkém, lýku pod uvolněnou borkou padlých či zlomených listnatých stromů nebo ulomených silných větvích. Hostitelskými rostlinami mohou být různé druhy listnáčů, v PP Hraniční meandry Odry se jedná zejména o osiky, topoly a vrby. Příčinou jeho ohrožení je zejména nedostatek vhodných biotopů a nevhodné způsoby hospodaření spojené s odstraňováním odumřelé či odumírající dřevní hmoty. Lesák rumělkový je chráněný nejen v ČR, ale i v rámci celé Evropské unie jako prioritní „naturový“ druh.

Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 55.047', E 18° 19.548'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz