česky english deutsch polski <<< >>>

PO Heřmanský stav Odra – Poolší 3

Hraniční meandry Odry 11

Základní informace

Hraniční meandry Odry představují zachovalý úsek meandrujícího toku řeky Odry na česko-polské hranici od soutoku s Olší po Starý Bohumín v délce cca 7 km, na něj navazující přirozené lužní porosty, stálé i periodické vodní plochy, včetně řady vzácných druhů rostlin a živočichů vázaných na tyto biotopy. Území je od roku 2006 chráněno jako přírodní památka Hraniční meandry Odry na rozloze 126,36 ha a také jako evropsky významná lokalita Hraniční meandry Odry. Konkrétními předměty ochrany této lokality patřící do soustavy NATURA 2000 jsou smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperární a boreální Evropy a z živočišných druhů hořavka duhová (Rhodeus sericeus), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) a páchník hnědý (Osmoderma eremita). Mimo to je celé území součástí ptačí oblasti (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, která se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem. Páteř oblasti tvoří řeky Odra (v délce cca 10 km) a Olše (v délce cca 16 km) včetně přiléhajících říčních niv. Z východu je připojená soustava Karvinských rybníků a hraniční úsek toku Petrůvka, od jihu soustavy rybníků v Rychvaldě, Bohumíně – Záblatí a Heřmanicích. Celková rozloha ptačí oblasti je 3100,8670 ha.

Předmět ochrany

Hlavním předmětem ochrany v PO jsou: bukáček malý (Ixobrychus minutus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a slavík modráček (Luscinia svecica). Mimo to zde však žije velké množství vzácných obojživelníků, ptáků i jiných živočichů. Ze zvláště chráněných rostlin zde roste například leknín bělostný (Nymphaea candida).

Leknín bělostný

Leknín bělostný je stejně jako jeho blízký příbuzný leknín bílý vodní rostlinou obývající rybníky, jezírka a klidná místa řek. Od leknínu bílého se pozná podle hlavní žilky listových laloků, která je především v první třetině obloukovitě prohnutá. V PP Hraniční meandry Odry najdeme několik trsů podél jižního a západního břehu Malého Kališčoku, zřejmě sem byl vysazen. Leknín bělostný patří mezi silně ohrožené zákonem chráněné druhy. Zákonem chráněný je i v sousedním Polsku a Německu.

leknín bílý – Nymphaea alba

leknín bílý – Nymphaea alba

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 55.406', E 18° 19.874'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz