česky english deutsch polski <<< >>>

PO Heřmanský stav Odra – Poolší 3

Hraniční meandry Odry 7

Základní informace

Hraniční meandry Odry představují zachovalý úsek meandrujícího toku řeky Odry na česko-polské hranici od soutoku s Olší po Starý Bohumín v délce cca 7 km, na něj navazující přirozené lužní porosty, stálé i periodické vodní plochy, včetně řady vzácných druhů rostlin a živočichů vázaných na tyto biotopy. Území je od roku 2006 chráněno jako přírodní památka Hraniční meandry Odry na rozloze 126,36 ha a také jako evropsky významná lokalita Hraniční meandry Odry. Konkrétními předměty ochrany této lokality patřící do soustavy NATURA 2000 jsou smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperární a boreální Evropy a z živočišných druhů hořavka duhová (Rhodeus sericeus), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) a páchník hnědý (Osmoderma eremita). Mimo to je celé území součástí ptačí oblasti (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, která se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem. Páteř oblasti tvoří řeky Odra (v délce cca 10 km) a Olše (v délce cca 16 km) včetně přiléhajících říčních niv. Z východu je připojená soustava Karvinských rybníků a hraniční úsek toku Petrůvka, od jihu soustavy rybníků v Rychvaldě, Bohumíně – Záblatí a Heřmanicích. Celková rozloha ptačí oblasti je 3100,8670 ha.

Předmět ochrany

Hlavním předmětem ochrany v PO jsou: bukáček malý (Ixobrychus minutus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a slavík modráček (Luscinia svecica). Mimo to zde však žije velké množství vzácných obojživelníků, ptáků i jiných živočichů. Jedním z nich je i sladkovodní mlž škeble rybničná (Anodonta cygnea).

Anodonta cygnea

Škeble rybničná

Škeble rybničná je díky své délce 15 – 22 cm největším měkkýšem v ČR. Obývá klidné bahnité vody, větší rybníky, tůně, slepá či pomalu tekoucí říční ramena a velké bažiny. Jako všichni naši velcí sladkovodní mlži je odděleného pohlaví a množí se larvami nazývanými glochidie, které určitou dobu cizopasí na žábrách nebo kůži ryb. Škeble rybničná patří mezi silně ohrožené zákonem chráněné druhy. Meandry Odry jsou nyní jednou ze dvou známých lokalit výskytu tohoto druhu na severní Moravě a ve Slezsku.

Anodonta cygnea

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 55.662', E 18° 20.836'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz