česky english deutsch polski <<< >>>

PO Heřmanský stav Odra - Poolší 2

Heřmanický rybník a okolí 17

Základní informace

Jedná se o soustavu vodních nádrží a rozsáhlými porosty rákosin mezi městy Ostrava, Rychvald a Bohumín v nivě řeky Odry. Území tvoří pět rybníků: Heřmanický rybník, Lesník, Záblatský rybník, Figura a Nový stav a protékají jím dva vodní toky – Vrbická a Bohumínská Stružka. Mimo to do Nového stavu ústí potok Bystřinka. Heřmanický rybník slouží od roku 1972 k zadržování slaných důlních vod. S tím souvisí i specifické složení rybniční vody, která je silně mineralizovaná a obsahuje zvýšený obsah jódu a bóru. Zbylé rybníky jsou rybníkářsky obhospodařovány. Území je součástí sítě Natura 2000 jakožto evropsky významná lokalita (EVL) Heřmanický rybník, jejíž výměra činí 478.9617 ha a zahrnuje všechny jmenované rybníky. Hlavním předmětem ochrany je zde čolek velký (Triturus cristatus), který se rozmnožuje v tůních s bohatou vodní vegetací a bažinách v okrajových partiích rybníků s rozsáhlými rákosinami. Mimo to je celé území součástí ptačí oblasti (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, která se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem. Páteř oblasti tvoří řeky Odra (v délce cca 10 km) a Olše (v délce cca 16 km) včetně přiléhajících říčních niv. Z východu je připojená soustava Karvinských rybníků a hraniční úsek toku Petrůvka, od jihu soustavy rybníků v Rychvaldě, Bohumíně – Záblatí a Heřmanicích. Celková rozloha ptačí oblasti je 3100,8670 ha.

Předmět ochrany

Hlavním předmětem ochrany v PO jsou: bukáček malý (Ixobrychus minutus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a slavík modráček (Luscinia svecica). Mimo to zde však žije velké množství vzácných obojživelníků, ptáků i jiných živočichů. Jedním z nich je i ohrožený moudivláček lužní (Remiz pendulinus).

moudivláček lužní (Remiz pendulinus)

Moudivláček lužní

Moudivláček lužní je skrytě žijící pták patřící do řádu pěvců. Žije v listnatých porostech v okolí vod, kde sbírá hmyz a další drobné bezobratlé živočichy. Sameček je vynikajících stavitelem, jeho zavěšené, zcela uzavřené hnízdo s tunelovitým vchodem připomíná hnízda afrických snovačů. Zavěšuje jej na větve nejčastěji nad vodní hladinu. Vajíčka zahřívá a o mláďata se stará sama samička. Moudivláček lužní je tažný pták, naše populace zimují nejčastěji ve Středomoří. Patří mezi ohrožené zákonem chráněné druhy.

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 53.156', E 18° 21.287'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz