česky english deutsch polski <<< >>>

PO Heřmanský stav Odra - Poolší 2

Heřmanický rybník a okolí 9

Základní informace

Jedná se o soustavu vodních nádrží a rozsáhlými porosty rákosin mezi městy Ostrava, Rychvald a Bohumín v nivě řeky Odry. Území tvoří pět rybníků: Heřmanický rybník, Lesník, Záblatský rybník, Figura a Nový stav a protékají jím dva vodní toky – Vrbická a Bohumínská Stružka. Mimo to do Nového stavu ústí potok Bystřinka. Heřmanický rybník slouží od roku 1972 k zadržování slaných důlních vod. S tím souvisí i specifické složení rybniční vody, která je silně mineralizovaná a obsahuje zvýšený obsah jódu a bóru. Zbylé rybníky jsou rybníkářsky obhospodařovány. Území je součástí sítě Natura 2000 jakožto evropsky významná lokalita (EVL) Heřmanický rybník, jejíž výměra činí 478.9617 ha a zahrnuje všechny jmenované rybníky. Hlavním předmětem ochrany je zde čolek velký (Triturus cristatus), který se rozmnožuje v tůních s bohatou vodní vegetací a bažinách v okrajových partiích rybníků s rozsáhlými rákosinami. Mimo to je celé území součástí ptačí oblasti (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, která se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem. Páteř oblasti tvoří řeky Odra (v délce cca 10 km) a Olše (v délce cca 16 km) včetně přiléhajících říčních niv. Z východu je připojená soustava Karvinských rybníků a hraniční úsek toku Petrůvka, od jihu soustavy rybníků v Rychvaldě, Bohumíně – Záblatí a Heřmanicích. Celková rozloha ptačí oblasti je 3100,8670 ha.

Triturus cristatus-hlavní předmět ochrany EVL Heřmanický rybník

Předmět ochrany

Hlavním předmětem ochrany v PO jsou: bukáček malý (Ixobrychus minutus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a slavík modráček (Luscinia svecica). Mimo to zde však žije velké množství vzácných obojživelníků, ptáků i jiných živočichů. Jedním z nich je i kriticky ohrožený jeřáb popelavý (Grus grus).

Grus grus

Jeřáb popelavý

Jeřáb popelavý je jedním z našich největších ptáků. Dosahuje hmotnosti až 6 kilogramů, stojící měří až 140 cm a jeho rozpětí křídel se blíží 2,5 m. Až na výjimky je velmi plachý a žije skrytě, takže na jeho přítomnost nejspíš upozorní charakteristické troubení. K hnízdění vyhledává rybníky s rozsáhlými rákosinami, případně bažinatými územími, ve kterých si z rostlinného materiálu staví kupovitá hnízda. Při toku předvádějí jeřábi charakteristický námluvní tanec, při kterém se uklánějí a vyskakují do výšky. Jeřábi popelaví patří k velkým ptákům, kteří mají značné nároky na co nejméně rušený životní prostor. Z tohoto důvodu zbývají ve střední Evropě již jen malé zbytky z původních populací. Celková současná populace se odhaduje na 250 000 exemplářů. Na Heřmanickém rybníce byl pozorován na tahu.

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 51.952', E 18° 19.446'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz