česky english deutsch polski <<< >>>

PO Heřmanský stav Odra - Poolší 2

Heřmanický rybník a okolí 6

Základní informace

Jedná se o soustavu vodních nádrží a rozsáhlými porosty rákosin mezi městy Ostrava, Rychvald a Bohumín v nivě řeky Odry. Území tvoří pět rybníků: Heřmanický rybník, Lesník, Záblatský rybník, Figura a Nový stav a protékají jím dva vodní toky – Vrbická a Bohumínská Stružka. Mimo to do Nového stavu ústí potok Bystřinka. Heřmanický rybník slouží od roku 1972 k zadržování slaných důlních vod. S tím souvisí i specifické složení rybniční vody, která je silně mineralizovaná a obsahuje zvýšený obsah jódu a bóru. Zbylé rybníky jsou rybníkářsky obhospodařovány. Území je součástí sítě Natura 2000 jakožto evropsky významná lokalita (EVL) Heřmanický rybník, jejíž výměra činí 478.9617 ha a zahrnuje všechny jmenované rybníky. Hlavním předmětem ochrany je zde čolek velký (Triturus cristatus), který se rozmnožuje v tůních s bohatou vodní vegetací a bažinách v okrajových partiích rybníků s rozsáhlými rákosinami. Mimo to je celé území součástí ptačí oblasti (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, která se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem. Páteř oblasti tvoří řeky Odra (v délce cca 10 km) a Olše (v délce cca 16 km) včetně přiléhajících říčních niv. Z východu je připojená soustava Karvinských rybníků a hraniční úsek toku Petrůvka, od jihu soustavy rybníků v Rychvaldě, Bohumíně – Záblatí a Heřmanicích. Celková rozloha ptačí oblasti je 3100,8670 ha.

Heřmanický rybník

Předmět ochrany

Hlavním předmětem ochrany v PO jsou: bukáček malý (Ixobrychus minutus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a slavík modráček (Luscinia svecica). Mimo to zde však žije velké množství vzácných obojživelníků, ptáků i jiných živočichů. Jedním z nich je i kriticky ohrožený pták vodouš rudonohý (Tringa totanus).

Tringa totanus

Vodouš rudonohý

Vodouš rudonohý patří mezi bahňáky z čeledi slukovitých. Je velký zhruba jako kos a poznáme jej podle vysokých červených nohou a dlouhého, přímého, u kořene červeného zobáku. Hnízdí na vlhkých místech nebo v okolí mělkých vod s nízkou bylinnou vegetací, především na zamokřených loukách, okrajích rybníků, jejich zarostlých dnech v době letnění, v bažinách, ale dokonce i na polích v blízkosti vod. Je tažným ptákem, jehož zimoviště leží v západní Evropě a ve Středomoří. V České republice je vodouš rudonohý silně ubývajícím druhem, počet hnízdících párů není vyšší než 30 – 40. Totéž platí pro celou Evropu, kde jen v letech 1970 – 1990 ubylo asi 40 % hnízdní populace. Hlavními příčinami úbytku jsou degradace a ztráty hnízdišť odvodňováním a intenzivním zemědělským obhospodařováním. Několik párů tohoto kriticky ohroženého ptáka hnízdí na podmáčených loukách v EVL Heřmanický rybník.

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 52.803', E 18° 21.539'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz